Prihlásenie

Pozvánka na zasadnutie zhromaždenia spoluvlastníkov 2021

Vážené spoluvlastníčky, vážení spoluvlastníci,

 

výbor Urbariátu, pozem. spol. Kysucké Nové Mesto Vás srdečne pozýva na zasadnutie  zhromaždenia spoluvlastníkov, ktoré sa uskutoční 

dňa 30.07.2021 (piatok) o 14,00 hod.

v Športovej hale na štadióne  MKŠS v Kysuckom Novom Meste, ul. Športová

 

Prezentácia spoluvlastníkov a   splnomocnencov spoluvlastníkov sa uskutoční od 12,30 hod. vo vstupnej chodbe Športovej haly na štadióne. Prosíme o  dochvíľnosť  prezentácie, aby sa predišlo oneskoreniu otvorenia zasadnutia.

Program:

1. Otvorenie

2. Oznámenie o výsledku prezentácie

3. Schválenie programu rokovania zhromaždenia

4. Voľba mandátovej a návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice a zapisovateľky.

5. Schválenie:

a) Správy o plnení uznesenia z valného zhromaždenia uskutočneného 29.03.2019.

b) Správy o činností výboru a  hospodárenia na spoločnom majetku za  rok 2019

c) Účtovnej závierky za rok 2019 včítane výnosov

d) Čerpania rozpočtu za rok 2019

e) Rozpočtu na rok 2020  

f) Správy dozornej rady za rok 2019

6.    Diskusia k bodom 5. a) - 5.e)

7.    Schválenie bodov 5. a) – 5.e)

8.    Schválenie:

a) Správy o činností výboru a  hospodárenia na spoločnom majetku za rok 2020

b) Účtovnej závierky za rok 2020 včítane výnosov

c) Čerpania rozpočtu na rok 2020  

d) Správy dozornej rady za rok 2020

9.    Diskusia k bodom 8.a) – 8.d)

10. Schválenie bodov 8.a) – 8.d)

11. Návrhy na schválenie nájomných zmlúv

12. Návrh na schválenie rozpočtu na rok 2021

13. Návrh na uznesenie

14. Diskusia k návrhom nájomných zmlúv, Návrhu rozpočtu na rok 2021 a Návrhu na      

        uznesenie

15. Ukončenie zhromaždenia spoluvlastníkov 

 

V Kysuckom Novom Meste 23.06.2021       

 

 

MUDr. Mária Ivánková                                                                Marian Antecký

        podpredseda                                                                          predseda