Prihlásenie

Kontaktný formulár

CAPTCHA
Antispamová ochrana - zadajte znaky z obrázka.
Image CAPTCHA
Tu vložte znaky z obrázka.

Stanovy

Stanovy pozemkového spoločenstva
s právnou subjektivitou

 

URBARIÁT pozem. spol.

Kysucké Nové Mesto,

 

prijaté na základe ustanovení § 5 ods. 2 Zákona  č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „Zákon o PS“) a článku XIII. a ďalších Zmluvy o  pozemkovom spoločenstve URBARIÁT, pozem. spol., Kysucké Nové Mesto,  zo dňa 26.10.2013 (ďalej len „Zmluva“)

 

Preambula

My, členovia pozemkového spoločenstva URBARIÁT Kysucké Nové Mesto, pozemkové spoločenstvo so sídlom: Nám. Slobody 184, 024 01 Kysucké Nové Mesto (ďalej len „Spoločenstvo“) sme na základe ustanovení Zákona o PS a Zmluvy prijali tieto stanovy Spoločenstva (ďalej len „Stanovy“):

 

Časť I.
Úvodné ustanovenia

Článok I.
Spoločenstvo, jeho právne postavenie a úlohy

1.1       Spoločenstvo ako právnická osoba je dobrovoľné združenie podielových spoluvlastníkov spoločnej nehnuteľnosti, vymedzenej v článku III. Zmluvy, s právnou subjektivitou, ktoré bolo založené Zmluvou a vzniklo registráciou v registri pozemkových spoločenstiev na Obvodnom lesnom úrade v Žiline.

1.2       Úlohami Spoločenstva sú najmä:

 

1.2.1     zabezpečovanie činnosti pri pestovaní, ochrane a zveľaďovaní lesných a poľnohospodárskych kultúr a ostatného spoločného majetku členov Spoločenstva,

1.2.2     vykonávanie činnosti riadneho hospodára na spoločnom majetku resp. prenájom tohto majetku iným fyzickým a právnickým osobám,

1.2.3     zastupovanie členov Spoločenstva pri konaniach a rokovaniach pred súdmi a orgánmi verejnej správy a s inými právnickými a fyzickými osobami vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, jej spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva spoločnej nehnuteľnosti,

1.2.4     poskytovanie informácií členom pozemkového Spoločenstva o činnosti Spoločenstva a o všeobecne záväzných právnych predpisoch a vnútorných normatívnych aktoch Spoločenstva upravujúcich vzťahy Spoločenstva a jeho členov.

 

Článok II.
Hospodárenie Spoločenstva

2.1       Spoločenstvo je samostatná hospodárska a účtovná jednotka.

2.2       Spoločenstvo hospodári so spoločnou nehnuteľnosťou a spoločným majetkom ako aj s majetkom tretích osôb, ktorý užíva či spravuje na základe iného právneho titulu.

2.3       Hlavným zdrojom finančných prostriedkov Spoločenstva sú:

 

2.3.1     príjmy z ťažby a predaja drevnej hmoty,

2.3.2     príjmy z poľnohospodárskej prvovýroby a zo spracovania a úpravy poľnohospodárskych produktov,

2.3.3     príjmy z prenájmu nehnuteľností.

 

2.4       Spoločenstvo hospodári v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Zmluvou a Stanovami podľa:

 

2.4.1     základných zásad hospodárenia Spoločenstva,

2.4.2     prijatých hospodárskych a obchodných plánov Spoločenstva,

2.4.3     schváleného rozpočtu a

2.4.4     ďalších rozhodnutí prijatých orgánmi Spoločenstva..

 

2.5       Základnými zásadami hospodárenia Spoločenstva sú:

 

2.5.1     účelnosť a prospešnosť,

2.5.2     efektivita,

2.5.3     ekonomická výhodnosť,

2.5.4     udržateľnosť rozvoja,

2.5.5     návratnosť investícií,

2.5.6     výber dôveryhodných partnerov,

2.5.7     transparentnosť.

 

2.6       Spoločenstvo vykonáva popri činnosti podľa bodov 11.1.1, 11.1.2 a 11.1.4 Zmluvy v súlade s bodom 11.1.3 Zmluvy nasledujúcu inú podnikateľskú činnosť:

 

2.6.1     prenájom nehnuteľností, vrátane prenájmu nehnuteľností spojeného s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

2.6.2     prenájom hnuteľných vecí,

2.6.3     prenájom reklamných plôch,

2.6.4     ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností

 

2.7       Spoločenstvo môže vykonávať v súlade s bodom 11.1.3 Zmluvy aj ďalšiu podnikateľskú činnosť, ktorej výkon schváli valné zhromaždenie.

2.8       Výbor je povinný vykonať všetky opatrenia potrebné na získanie oprávnenia na výkon činností podľa bodu 2.6 a 2.7 Stanov a zabezpečovať nepretržitý súlad výkonu týchto činností so všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 

Článok III.
Podrobnosti o vedení zoznamu členov Spoločenstva

3.1       Zoznam členov Spoločenstva (ďalej len „Zoznam“) vedie a za jeho vedenie zodpovedá výbor.

3.2       Výbor zapisuje do Zoznamu okrem zmien ohlásených podľa bodu 6.2 Zmluvy aj všetky zmeny, o ktorých sa dozvie inak, a o ktorých vierohodnosti nie sú pochybnosti. V pochybnostiach je výbor povinný vykonať šetrenie.

3.3       Pri vyhotovovaní aktuálneho Zoznamu na účely podľa bodu 6.4 Zmluvy je výbor povinný vyhotoviť Zoznam tak, aby podľa neho bolo možné včas zaslať pozvánky na valné zhromaždenie.

3.4       Pri vyhotovovaní Zoznamu podľa bodu 6.3 Zmluvy a podľa bodu 6.4 Zmluvy je výbor povinný zisťovať zmeny aj z verejne dostupných zdrojov, najmä z katastra nehnuteľností.

3.5       Pri vedení zoznamu a pri sprístupňovaní jeho obsahu členom Spoločenstva a tretím osobám je výbor povinný postupovať v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Článok IV.
Podrobnejšia úprava práv a povinností členov Spoločenstva

4.1       Práva člena Spoločenstva podľa bodu 4.5 Zmluvy sú podrobnejšie upravené takto:

 

4.1.1     pokiaľ je porušené právo člena Spoločenstva zúčastňovať sa na správe a hospodárení so spoločnou nehnuteľnosťou a spoločným majetkom zavineným konaním iného člena Spoločenstva alebo člena orgánu Spoločenstva, môže sa domáhať ochrany svojho práva na súde, a prípadne sa môže na súde domáhať neplatnosti rozhodnutia, na ktorého prijímaní sa takto nemohol zúčastniť,

4.1.2     člen Spoločenstva sa môže vyjadrovať  k správe a hospodáreniu so spoločnou nehnuteľnosťou a spoločným majetkom a k činnosti orgánov Spoločenstva akoukoľvek vhodnou formou; Pripomienkami, návrhmi, sťažnosťami a inými podnetmi členov Spoločenstva sa orgán Spoločenstva musí zaoberať na svojej najbližšej schôdzi. Orgán Spoločenstva informuje člena Spoločenstva o spôsobe vybavenia podnetu a o prijatých opatreniach,

4.1.3     súčasťou práva voliť a odvolávať členov orgánov Spoločenstva je aj právo podávať návrhy kandidátov na členov orgánov Spoločenstva a podávať návrhy na ich odvolanie spôsobom ustanoveným Stanovami,

4.1.4     právo byť volený za člena orgánov Spoločenstva zahŕňa aj právo, aby príslušný orgán rozhodol o kandidatúre, ak bola uskutočnená v súlade so Stanovami, ak spĺňa stanovené predpoklady na výkon funkcie,

4.1.5     právo dostávať všetky informácie o hospodárení Spoločenstva, o činnosti orgánov Spoločenstva; Spoločenstvo môže požadovať od člena Spoločenstva náhradu nákladov spojených s poskytovanými informáciami. Nahliadať do všetkých dokumentov Spoločenstva robiť si z nich výpisy či odpisy sa realizuje bezplatne; Pri nahliadaní do dokumentácie Spoločenstva obsahujúcej obchodné tajomstvo, je každý člen Spoločenstva povinný podpísať prehlásenie, že je viazaný mlčanlivosťou o zistených skutočnostiach voči tretím osobám (nečlenom Spoločenstva), nakoľko podliehajú obchodnému tajomstvu,

 

4.1.6     o rozdelení výnosov Spoločenstva sa rozhoduje najmenej jedenkrát ročne na tom istom zasadnutí valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhoduje o schválení rozpočtu.

 

4.2       Člen Spoločenstva má najmä tieto ďalšie práva:

 

4.2.1     právo na odmenu za plnenie povinností, ktoré boli členovi schválené výborom vo väčšom rozsahu ako zodpovedá členovi Spoločenstva podľa veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu; to sa netýka plnenia povinností vyplývajúcich z funkcie vo volených orgánoch Spoločenstva,

4.2.2     právo na ochranu svojho spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti a na spoločnom majetku,

4.2.3     právo domáhať sa určenia neplatnosti rozhodnutia orgánu Spoločenstva súdom za podmienok stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi, Zmluvou a Stanovami,

4.2.4     právo na písomné vyhotovenie Zmluvy a Stanov v platnom a účinnom znení, a

4.2.5     právo na písomné vyhotovenie rozhodnutí orgánov Spoločenstva a ostatných právnych úkonov uzavretých Spoločenstvom v platnom a účinnom znení, ak si ich vyžiada.

 

4.3       Ak niekto o sebe tvrdí, že je podielovým spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti alebo má k nej iné právo, a toto právo nemôže preukázať príslušnou listinou, Spoločenstvo ho odkáže na konanie pred súdom, ak svoje právo nepreukáže inak.

4.4       Pokiaľ Nadobúdateľ spoluvlastníckeho podielu v stanovenej lehote nepristúpi k Zmluve, je Spoločenstvo oprávnené vynútiť si splnenie tejto povinnosti vyzvaním nadobúdateľa na pristúpenie k Zmluve a následne podaním žaloby na súd.

4.5       Pokiaľ Spoločenstvo alebo niektorý člen Spoločenstva neoprávnene zasahuje do práv člena Spoločenstva vyplývajúcich z členstva v Spoločenstve, môže sa dotknutý člen Spoločenstva obrátiť o rozhodnutie sporu na súd.

4.6       Člen Spoločenstva zodpovedá spoločenstvu a jeho členom za škodu a ušlý zisk, ktoré spôsobili zavineným porušením všeobecne záväzných právnych predpisov, Zmluvy, Stanov,  rozhodnutí orgánov Spoločenstva, obchodného tajomstva alebo úmyselným konaním proti dobrým mravom alebo proti záujmom Spoločenstva alebo jeho členov.

4.7       Výkon práv a povinností členov Spoločenstva sa musí uskutočňovať v súlade so Zmluvou, Stanovami, všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi.

4.8       Ak Slovenský pozemkový fond hodlá previesť podiely na spoločnej nehnuteľnosti podľa bodu 5.5 Zmluvy, ponúkne ich prostredníctvom výboru  členom Spoločenstva a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 30 dní, od oznámenia ponuky členom Spoločenstva po konaní VZ na podanie písomnej žiadosti o prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti.

4.9       Člen Spoločenstva má na základe písomnej žiadosti podľa bodu 4.8 Stanov právo na uzavretie zmluvy o prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti so Slovenským pozemkovým fondom. Cenu podielov spoločnej nehnuteľnosti určenú znaleckým posudkom možno splatiť v splátkach v lehote najneskôr desiatich rokov odo dňa uzavretia zmluvy o prevode podielov spoločnej nehnuteľnosti. Záväzok kupujúceho splatiť cenu Slovenský pozemkový fond zabezpečí záložnou zmluvou.

4.10      S výnimkou prevodu spoluvlastníckeho podielu na iného člena Spoločenstva podľa prvej vety bodu 3.5 Zmluvy môže člen Spoločenstva, ktorý hodlá previesť svoj spoluvlastnícky podiel,  ponúknuť tento podiel prostredníctvom výboru ostatným členom Spoločenstva. Člen Spoločenstva, ktorý hodlá previesť svoj spoluvlastnícky podiel, dohodne s výborom primeranú lehotu na podanie písomnej žiadosti o prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti, ktorá však nesmie byť kratšia ako 30 dní od oznámenia ponuky členom Spoločenstva po konaní VZ.

4.11      Člen Spoločenstva má na základe písomnej žiadosti podľa bodu 4.10 Stanov, právo na uzavretie zmluvy o prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti s členom Spoločenstva, ktorý hodlá previesť svoj podiel. Pokiaľ žiaden z členov Spoločenstva neprejaví o podiel záujem, môže člen Spoločenstva previesť svoj podiel na tretiu osobu, nie však za výhodnejších podmienok, než ktoré ponúkol členom Spoločenstva.

4.12      Výbor oznámi ponuku podľa bodu 4.8 Stanov a podľa bodu 4.10 Stanov členom Spoločenstva zaradením informovania do programu VZ a následne členom písomne v informácií o výsledkoch rokovania VZ, zverejnením na webovom sídle Spoločenstva a  v sídle Spoločenstva.

 

 

Časť II.
Podrobnejšia úprava orgánov Spoločenstva

Oddiel I.
Všeobecne o orgánoch Spoločenstva

Článok V.
Členovia orgánov Spoločenstva

5.1       Ak je členom Spoločenstva právnická osoba, je povinná písomne splnomocniť fyzickú osobu konať za ňu v orgáne Spoločenstva. Ak člen Spoločenstva, ktorý je právnickou osobou, nesplnomocní fyzickú osobu podľa predchádzajúcej vety, má sa za to, že konať za ňu v orgáne Spoločenstva môže jej štatutárny orgán. Osoba, ktorá je oprávnená konať v mene člena Spoločenstva, ktorý je právnickou osobou, je povinná svoje oprávnenie preukázať písomným plnomocenstvom alebo inou príslušnou listinou.

5.2       Zástupcovia právnických osôb, ktorí sú členmi orgánov Spoločenstva, majú rovnakú zodpovednosť, akoby boli členmi týchto orgánov osobne. Za ich záväzky z tejto zodpovednosti ručí právnická osoba, za ktorú konajú.

5.3       Členovia volených orgánov Spoločenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu osobne.

5.4       Členovia voleného orgánu Spoločenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami Spoločenstva a všetkých jeho členov. Najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo Spoločenstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy, alebo záujmy jeho členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy, záujmy len niektorých členov Spoločenstva alebo záujmy tretích osôb pred záujmom Spoločenstva.

5.5       Členovia voleného orgánu Spoločenstva, ktorí porušili svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie alebo pri výkone svojej funkcie úmyselne konali v rozpore s dobrými mravmi, alebo v rozpore so záujmami Spoločenstva sú zodpovední spoločne a nerozdielne za škodu a ušlý zisk, ktoré tým Spoločenstvu spôsobili. Člen voleného orgánu Spoločenstva nezodpovedá za škodu a ušlý zisk, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme Spoločenstva a všetkých jeho členov. Členovia voleného orgánu Spoločenstva nezodpovedajú za škodu a ušlý zisk spôsobený Spoločenstvu konaním, ktorým vykonávali rozhodnutie valného zhromaždenia; to neplatí, ak je rozhodnutie valného zhromaždenia v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Zmluvou alebo so Stanovami, okrem prípadu ak valné zhromaždenie trvalo na svojom rozhodnutí napriek tomu, že ho na členovia voleného orgánu Spoločenstva upozornili na jeho rozpor so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Zmluvou alebo  Stanovami. Člen voleného orgánu Spoločenstva ďalej nezodpovedá za škodu a ušlý zisk spôsobené Spoločenstvu konaním voleného orgánu Spoločenstva, pokiaľ namietal proti tomuto konaniu a požiadal o zaprotokolovanie neprijatej námietky do zápisnice z rokovania voleného orgánu. Členov výboru nezbavuje zodpovednosti, ak ich konanie schválila dozorná rada.

 

Článok VI.
Voľba, odvolávanie a funkčné obdobie členov volených orgánov Spoločenstva

6.1       Nové funkčné obdobie začína dňom nasledujúcim po skončení predchádzajúceho funkčného obdobia.

6.2       Funkciu vo volenom orgáne Spoločenstva možno vykonávať aj opakovane.

6.3       Za člena voleného orgánu spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva, ktorí sú fyzickou osobou, alebo zástupcovia a členovia štatutárnych orgánov právnických osôb, ktoré sú členmi Spoločenstva. Člen voleného orgánu spoločenstva musí mať spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

6.4       Voľba a odvolávanie členov orgánov Spoločenstva sa uskutočňuje na zasadnutí valného zhromaždenia alebo formou čiastkových schôdzí valného zhromaždenia.

6.5       Návrhy na kandidátov možno predkladať odo dňa vyhlásenia voľby do uzavretia kandidačnej listiny na rokovaní valného zhromaždenia, podľa schváleného rokovacieho poriadku, pred začatím hlasovania. Do ukončenia rokovania o uzavretí kandidačnej listiny je nutné predložiť súhlas kandidáta s kandidatúrou, inak sa na kandidáta pri voľbe neprihliada.

 

6.6       Voľbu členov volených orgánov spoločenstva, vyhlasuje predseda Spoločenstva pozvánkou na valné zhromaždenie. Riadnu voľbu vyhlási najskôr šesť (6) a najneskôr tri (3) mesiace pred uplynutím aktuálneho funkčného obdobia. Doplňujúcu voľbu vyhlási výbor v pri zvolávaní prvého valného zhromaždenia po tom ako sa  uvoľní miesto vo výbore, resp. po tom, čo výboru predseda dozornej rady ohlási uvoľnenie miesta v dozornej rade. Ak výbor        Spoločenstva doplňujúcu voľbu   nevyhlási, je oprávnená vyhlásiť voľbu bezodkladne dozorná rada.

6.7       Opakovaná voľba sa vykoná, ak sa riadnou alebo doplňujúcou voľbou nepodarilo obsadiť všetky uvoľnené miesta vo volených orgánoch. Opakovaná voľba sa vykoná na tom istom zasadnutí valného zhromaždenia, na ktorom sa konala riadna resp. doplňujúca voľba, a to po prerokovaní všetkých ostatných bodov programu. Ak naďalej nie sú obsadené všetky uvoľnené miesta vo volených orgánoch, vyhlási predseda Spoločenstva opakovanú voľbu tak, aby sa konala do 60 dní od neúspešnej voľby. Novú opakovanú voľbu vyhlasuje predseda výboru až kým nie sú obsadené všetky uvoľnené miesta vo volených orgánoch. V prípade konania valného zhromaždenia formou čiastkových schôdzí sa nová opakovaná voľba vyhlási, až ak ani po konaní poslednej čiastkovej schôdze neboli zvolení členovia orgánov Spoločenstva na všetky uvoľnené miesta.

            Ak nie je zvolený nový orgán ani do uplynutia volebného obdobia predchádzajúceho orgánu, zasadnutie zhromaždenia zvolá obvodný lesný úrad. Takto zvolaného zasadnutia zhromaždenia sa zúčastní zamestnanec príslušného obvodného lesného úradu, ktorý ho bude viesť až do zvolenia predsedu zhromaždenia.

6.8       Funkcia vo volenom orgáne Spoločenstva zanikne:

 

6.8.1     uplynutím funkčného obdobia,

6.8.2     vzdaním sa funkcie,

6.8.3     odvolaním z funkcie, alebo

6.8.4     smrťou.

 

6.9       Člen voleného orgánu Spoločenstva sa môže kedykoľvek vzdať funkcie, a to aj bez udania dôvodu. Vzdanie sa funkcie musí urobiť písomne a musí ho doručiť orgánu Spoločenstva, ktorého je členom. Vzdanie sa funkcie tento orgán prerokuje na svojom najbližšom rokovaní. Pokiaľ aj po prerokovaní člen voleného orgánu na vzdaní sa funkcie trvá, funkcia zanikne posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo vzdanie sa funkcie prerokované. V tomto čase člen voleného orgánu naďalej riadne plní svoje úlohy vyplývajúce mu z funkcie a vykoná vo svojej pôsobnosti potrebné opatrenia na to, aby skončením jeho funkcie neutrpelo Spoločenstvo škodu.

6.10      Funkcia odvolaného člena voleného orgánu Spoločenstva zaniká rozhodnutím valného zhromaždenia o odvolaní člena voleného orgánu. Po zániku funkcie odvolaný člen vykoná vo svojej pôsobnosti iba opatrenia smerujúce k odovzdaniu agendy Spoločenstva novému členovi voleného orgánu, prípadne zvyšným členom voleného orgánu, ak nebol namiesto odvolaného člena voleného orgánu zvolený iný člen.

6.11      Člen voleného orgánu, ktorého funkcia zanikla je povinný upozorniť príslušný orgán Spoločenstva na vznik škody hroziaci v dôsledku zániku funkcie a na opatrenia potrebné na predchádzanie týmto škodám. Pokiaľ toto upozornenie nie je možné vykonať, pretože príslušný orgán nemá ustanovený potrebný počet členov, vykoná tieto opatrenia člen orgánu, ktorého funkcia zanikla, sám. Pritom však nesmie Spoločenstvo ani jeho členov zaväzovať.

 

Článok VII.
Zápisnica o úkone orgánu Spoločenstva

7.1       Orgány Spoločenstva vyhotovujú o každom svojom úkone, vrátane rokovania orgánu a rozhodovania orgánu písomnou formou, zápisnicu.

7.2       Zápisnica musí obsahovať najmä:

 

7.2.1     zoznam osôb, ktoré sa úkonu zúčastnili,

7.2.2     záznam priebehu úkonu,

7.2.3     všetky dokumenty a iné materiály, ktoré osvedčujú priebeh úkonu, a ktoré boli podkladom rozhodovania, ako napríklad pozvánka na valné zhromaždenie, program valného zhromaždenia, materiály k jednotlivým bodom rozhodovania, výsledky hlasovania a pod.,

7.2.4     vyjadrenia a námietky zúčastnených osôb,

7.2.5     prijaté opatrenia, vrátane textového znenia prijatých rozhodnutí,

7.2.6     dátum a miesto uskutočnenia úkonu a podpisy určených osôb.

 

7.3       Zápisnicu po prečítaní podpisuje predseda orgánu, ktorý úkon uskutočňuje resp. iná osoba, ktorá vedie uskutočňovanie úkonu. Ďalej ju podpisuje zapisovateľ a overovatelia zápisnice, a ak nie sú ustanovení, podpisujú zápisnicu všetky osoby, ktoré sa úkonu zúčastnili. Zápisnicu o hlasovaní podpisujú aj sčítavatelia hlasov.

7.4       Nepodpísanie zápisnice spolu s uvedením dôvodu nepodpísania sa zaznamená v zápisnici.

7.5       Zápisnicu po jej podpísaní možno opraviť len formou číslovaného a datovaného dodatku.

           Aj po oprave zápisnice z nej musí byť zrejmé jej pôvodné znenie. Ak sa nejedná len o opravu

           zrejmých chýb v písaní a počítaní, musí byť dodatok podpísaný tými istými osobami, ktoré

           podpísali prípadne mali podpísať pôvodnú zápisnicu.

7.6        Jedno vyhotovenie zápisnice si ponechá orgán Spoločenstva, ktorý ju vyhotovil, jedno sa uloží v sídle Spoločenstva tak, aby bolo prístupné každému členovi Spoločenstva na nahliadnutie a jedno sa odovzdá dozornej rade.

7.7       Nedostatky vo vyhotovení zápisnice nemajú samé o sebe vplyv na platnosť úkonu, ktorý osvedčujú. V prípade ak Spoločenstvu alebo niektorému jej členovi vznikne v dôsledku nedostatkov v zápisnici škoda, zodpovedá za ňu osoba, ktorá vedie uskutočňovanie úkonu.

 

Oddiel II.
Valné zhromaždenie

Článok VIII.
Právomoc valného zhromaždenia

8.1   Valné zhromaždenie ako schôdza všetkých členov Spoločenstva je najvyšším orgánom Spoločenstva.

8.2       Do pôsobnosti valného zhromaždenia patrí najmä:

 

8.2.1     schvaľovať zmluvu o Spoločenstve a jej zmeny,

8.2.2     schvaľovať stanovy a ich zmeny,

8.2.3     voliť a odvolávať členov volených orgánov Spoločenstva,

8.2.4     rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa bodu 3.9 Zmluvy,

8.2.5     rozhodovať o hospodárení Spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom Spoločenstva,

8.2.6     schvaľovať ročnú účtovnú závierku, rozpočet, hospodárske, obchodné a iné plány Spoločenstva,

8.2.7     rozhodovať o tvorbe fondov a schvaľovať štatúty týchto fondov,

8.2.8     rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,

8.2.9     rozhodovať o odmene a výške odmeny člena voleného orgánu Spoločenstva za výkon funkcie,

8.2.10   kontrolovať činnosť orgánov Spoločenstva a vyžadovať prijatie opatrení na nápravu,

8.2.11   rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu Spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

8.2.12   rozhodovať o zrušení Spoločenstva,

8.2.13   rozhodovať o ďalších záležitostiach Spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je Zákonom o PS zverené iným orgánom Spoločenstva.

8.3     Okrem právomoci vyplývajúcich so zakladajúcej Zmluvy o pozemkovom spoločenstve, valné zhromaždenie rozhoduje o vykonaní akejkoľvek transakcie s hodnotou prevyšujúcou 10.000,- EUR, bez ohľadu na to, či sa transakcia vykoná jednorazovo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce transakcie, ktoré sú alebo môžu byť prepojené. Uvedené neplatí pokiaľ výška transakcie vyplýva zo schváleného rozpočtu.

8.4       Valné zhromaždenie dodatočne rozhoduje na základe odôvodneného stanoviska výboru, ku ktorému výbor predloží aj stanovisko dozornej rady, o použití finančných prostriedkov Spoločenstva, ktoré prevyšujú viac ako o 10 % objem finančných prostriedkov vyhradených schváleným rozpočtom na financovanie daného projektu, úkonu, resp. úlohy.

 

 

8.5       Rozhodovanie podľa bodov 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.11 a 8.2.12 je rozhodovaním o zásadných otázkach Spoločenstva.

8.6       O zásadných otázkach Spoločenstva rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov Spoločenstva. V ostatných prípadoch rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov Spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá Slovenský pozemkový fond.

8.7       Valné zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia valného zhromaždenia. Každý člen Spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach.

8.8       Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie valného zhromaždenia, ak sa hlasovania na valnom zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia Spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa bodu 8.4 Zmluvy. Na mimoriadnom zasadnutí valné zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Spoločenstva. Valné zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o zásadných otázkach Spoločenstva

8.9       Každý člen Spoločenstva má pri rozhodovaní na valnom zhromaždení taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru jeho účasti na výkone práv a povinností člena Spoločenstva podľa bodu 4.4 Zmluvy, vyjadreného v metroch štvorcových.

 

 

 

 

 

Článok IX.
Formy zasadania valného zhromaždenia a spôsoby rozhodovania

9.1       Valné zhromaždenie zasadá formou:

 

9.1.1     riadneho valného zhromaždenia,

9.1.2     mimoriadneho valného zhromaždenia,

9.1.3     čiastkových schôdzí valného zhromaždenia.

 

9.2       Na úpravu zvolania, konania a rokovania čiastkových schôdzí sa obdobne vzťahujú ustanovenia článkov X. a XI. Stanov, ak článok XII. Stanov neustanovuje inak.

9.3       Pokiaľ sa má podľa Zmluvy alebo Stanov zvolať náhradné valné zhromaždenie, možno ho, ak je to vhodnejšie, zvolať aj vo forme čiastkových schôdzí.

 

Článok X.
Zvolávanie valného zhromaždenia

10.1      Valné zhromaždenie sa zvoláva písomnou pozvánkou, ktorá musí obsahovať najmä:

 

10.1.1   názov a sídlo Spoločenstva,

10.1.2   miesto, dátum a čas konania valného zhromaždenia,

10.1.3   program valného zhromaždenia,

10.1.4   informáciu o tom, kde možno nahliadnuť do podkladov k jednotlivým bodom programu, vrátane návrhu rozhodnutia valného zhromaždenia,

10.1.5   informáciu o tom, kto valné zhromaždenie zvoláva a na koho návrh,

10.1.6   poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia prostredníctvom zástupcu na základe plnomocenstva, a

10.1.7   údaj o tom, či ide o riadne zasadnutie, mimoriadne zasadnutie alebo čiastkovú schôdzu valného zhromaždenia.

 

10.2      Pozvánka sa doručuje všetkým členom Spoločenstva a členom volených orgánov Spoločenstva na adresu uvedenú v Zozname alebo inú adresu, ktorú člen Spoločenstva písomne určí. Pozvánka sa doručuje tiež Slovenskému pozemkovému fondu. Pozvánka sa doručuje tak, aby pri zachovaní bežnej lehoty prepravy poštovej zásielky došla adresátovi najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia valného zhromaždenia. Lehota na doručovanie písomnej pozvánky sa nevzťahuje na spoluvlastníkov, ktorí sa stali vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti až po uplynutí lehoty na odosielanie pozvánok.

10.3      Najmenej 25 dní pred termínom zasadnutia valného zhromaždenia sa uverejní oznámenie o zasadnutí zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou a na webovom sídle Spoločenstva. Na obsah oznámenia o zasadnutí valného zhromaždenia sa vzťahuje bod 10.1 Stanov. Na webovom sídle Spoločenstva sa spolu s oznámením uverejnia tiež podklady k jednotlivým bodom programu, vrátane návrhu rozhodnutia valného zhromaždenia.

10.4      Valné zhromaždenie zvoláva spravidla predseda Spoločenstva na návrh:

 

10.4.1   výboru alebo

10.4.2   členov Spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň tretinu hlasov členov Spoločenstva.

 

10.5      Zákon, Zmluva alebo Stanovy určujú, kedy valné zhromaždenie zvoláva iná osoba ako výbor prostredníctvom predsedu Spoločenstva.

10.6      Návrh na zvolanie valného zhromaždenia musí obsahovať:

 

10.6.1   informáciu o tom, kto navrhuje zvolať valné zhromaždenie,

10.6.2   návrh programu valného zhromaždenia,

10.6.3   podklady k jednotlivým bodom programu, vrátane návrhu rozhodnutia valného zhromaždenia.

 

10.7      Predseda Spoločenstva je povinný zvolať valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 45 dní odo dňa doručenia návrhu, ak nie je navrhnutý neskorší dátum. Ak predseda Spoločenstva nezvolá zasadnutie valného zhromaždenia na základe návrhu podľa:

 

10.7.1   bodu 10.4.1 Stanov, alebo ho zvolá v inom než navrhnutom alebo dohodnutom termíne, zasadnutie valného zhromaždenia zvolá výbor,

10.7.2   bodu 10.4.2 Stanov, alebo ho zvolá v inom než navrhnutom alebo dohodnutom termíne, zasadnutie zhromaždenia zvolá na návrh splnomocneného zástupcu členov Spoločenstva obvodný lesný úrad.

 

10.8      Predseda Spoločenstva je návrhom na zvolanie valného zhromaždenia viazaný. Predseda Spoločenstva môže so súhlasom výboru na koniec programu valného zhromaždenia zaradiť ďalšie body programu. Predseda Spoločenstva môže tiež na základe dvoch alebo viacerých doručených návrhov na zvolanie valného zhromaždenia zvolať jedno valné zhromaždenie. V tomto prípade vyhotoví program valného zhromaždenia zlúčením navrhovaných programov tak, aby sa jednotlivé body programu neopakovali. Pri zoraďovaní jednotlivých bodov programu predseda Spoločenstva rešpektuje vecnú súvislosť jednotlivých bodov programu.

10.9      Práva a povinnosti predsedu Spoločenstva pri riadení a organizovaní valného zhromaždenia sa primerane vzťahujú na každú osobu, ktorá na základe všeobecne záväzného právneho predpisu, Zmluvy alebo Stanov zvoláva valné zhromaždenie namiesto neho.

 

Článok XI.
Konanie a rokovanie valného zhromaždenia

11.1      Valné zhromaždenie sa koná podľa potreby najmenej raz za rok spravidla v deň pracovného voľna resp. v deň pracovného pokoja.

11.2      Valné zhromaždenie, ktoré bude rozhodovať o schválení ročnej účtovnej závierky, o rozdelení zisku, prípadne spôsobe úhrady straty za predchádzajúci rok a o schválení rozpočtu na nadchádzajúce obdobie sa uskutoční najneskôr do 30.03. aktuálneho roka.

11.3      Člen Spoločenstva sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení zákonným zástupcom alebo splnomocnencom na základe písomného plnomocenstva.

11.4      Valného zhromaždenia sa zúčastňujú aj členovia výboru, členovia dozornej rady a zástupca vyslaný Slovenským pozemkovým fondom. Právo hlasovať však majú len členovia Spoločenstva. Zástupca vyslaný Slovenským pozemkovým fondom má právo hlasovať, ak ide o rozhodovanie o zásadných otázkach Spoločenstva podľa bodu 8.3 Zmluvy.

11.5      Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastnia členovia Spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa bodu 8.4 Zmluvy. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné, neuskutoční sa a predseda Spoločenstva zvolá náhradné valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 60 dní odo dňa konania neuskutočneného valného zhromaždenia. Ak predseda Spoločenstva valné zhromaždenie nezvolá, alebo ho zvolá na neskorší termín, použije sa primerane ustanovenie bodu 10.7 Stanov, pričom za navrhovateľa sa považuje ten kto navrhol zvolanie neuskutočneného valného zhromaždenia. Predseda Spoločenstva je povinný zvolávať náhradné valné zhromaždenie, kým nebude valné zhromaždenie uznášaniaschopné, alebo kým nezvolá náhradné valné zhromaždenie po tretí krát.

11.6      Pokiaľ valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné len vo vzťahu k zásadným otázkam Spoločenstva podľa bodu 8.3 Zmluvy a programom valného zhromaždenia sú aj bežné otázky, presunie sa rozhodovanie o zásadných otázkach na koniec programu valného zhromaždenia. Ak po prerokovaní zvyšných otázok nie je valné zhromaždenie naďalej uznášaniaschopné na rozhodovanie o zásadných otázkach, postupuje sa vo vzťahu k rozhodovaniu o zásadných otázkach podľa bodu 11.5 Stanov.

11.7      Orgánmi valného zhromaždenia sú:

 

11.7.1   Pracovné predsedníctvo

11.7.2   zapisovateľ,

11.7.3   overovatelia,

11.7.4   mandátová komisia,

11.7.5   volebná komisia a

11.7.6   návrhová komisia.

 

11.8      Pracovné predsedníctvo bod 11.7.1 a zapisovateľa bod 11.7.2 schvaľuje výbor PS.  Voľba orgánov valného zhromaždenia podľa bodov 11.7.3 – 11.7.6, sa vykoná po overení uznášaniaschopnosti a schválení rokovacieho poriadku, pred začatím rokovania o ďalších bodoch  programu. Orgány valného zhromaždenia podľa bodov 11.7.3 – 11.7.6, sa volia nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých  členov Spoločenstva počítaných podľa veľkostí podielov. Valné zhromaždenie vedie  predseda Spoločenstva a v jeho neprítomnosti podpredseda, resp. schválený  člen výboru. Ak sú neprítomní aj členovia výboru,  valné zhromaždenie vedie predseda dozornej rady až do zvolenia predsedu valného zhromaždenia, nadpolovičnou väčšinou počítanou podľa veľkostí podielov všetkých členov Spoločenstva. Ak valné zhromaždenie zvolal obvodný lesný úrad vedie do zvolenia predsedu zhromaždenia valné zhromaždenie pracovník obvodného lesného úradu. Ak valné zhromaždenie zvolala dozorná rada, vedie valné zhromaždenie do zvolenia predsedu zhromaždenia poverený člen dozornej rady.

 

11.9      Pred začatím rokovania o schválení jednotlivých bodoch programu predsedajúci  vyzve zúčastnených, aby predložili svoje návrhy na zmenu alebo doplnenie programu valného zhromaždenia. O návrhoch sa rozhoduje hlasovaním. Doplňujúce resp. pozmeňujúce návrhy bodov programu musia byť schválené nadpolovičnou väčšinou všetkých členov počítanou podľa veľkostí podielov.

11.10    Valné zhromaždenie rokuje a rozhoduje len o schválených jednotlivých bodoch programu

            valného zhromaždenia, nadpolovičnou väčšinou členov počítanou podľa veľkostí podielov.

11.11    Každý člen Spoločenstva má právo vyjadriť sa k prerokovávanej otázke v súlade so schváleným rokovacím poriadkom. Svoje právo uplatňuje tak, aby svojím vyjadrením neodôvodnene nenarúšal riadny, plynulý a rýchly priebeh rokovania.

11.12    Prehlasovaní členovia Spoločenstva majú právo obrátiť sa na súd, aby rozhodol o neplatnosti rozhodnutia zhromaždenia.

11.13    Pre určenie účasti členov Spoločenstva na rokovaní valného zhromaždenia, určenie celkového počtu hlasov členov Spoločenstva a určenie uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia je rozhodujúci posledný vyhotovený Zoznam, pokiaľ sa nepreukáže inak.

11.14    Podrobnosti o konaní a rokovaní valného zhromaždenia, o voľbe orgánov valného zhromaždenia a orgánov spoločenstva a o ďalších otázkach týkajúcich sa konania a rokovania valného zhromaždenia upravuje schválený rokovací poriadok valného zhromaždenia.

 

Článok XII.
Čiastkové schôdze valného zhromaždenia

12.1      Výbor v návrhu na zvolanie valného zhromaždenia rozhodne o konaní valného zhromaždenia formou čiastkových schôdzí, pokiaľ je to vzhľadom na okolnosti vhodnejšie, najmä, ak sa má rozhodnúť o zásadnej otázke Spoločenstva podľa bodu 8.3 Zmluvy, a je pritom odôvodnený predpoklad, že riadnym valným zhromaždením sa nedospeje k rozhodnutiu. Návrh podľa bodu 10.4.2 Stanov predseda Spoločenstva bezodkladne predloží výboru, aby rozhodol o tom či sa valné zhromaždenie bude konať formou čiastkových schôdzí.

12.2      Všetky čiastkové schôdze jedného zasadnutia valného zhromaždenia sa zvolávajú spoločnou pozvánkou, v ktorej sa uvedie tiež miesto, dátum a čas konania všetkých čiastkových schôdzí. To isté platí aj pre oznámenie o zasadnutí valného zhromaždenia.

12.3      Predseda Spoločenstva rozvrhne jednotlivé čiastkové schôdze valného zhromaždenia tak, aby sa konali v časových odstupoch najviac 30 dní.

12.4      Čiastková schôdza valného zhromaždenia je uznášaniaschopná, pokiaľ sa jej zúčastní aspoň jeden člen Spoločenstva.

12.5      Pokiaľ sa na zvolaných čiastkových schôdzach dohromady nezúčastnia členovia, ktorí majú spolu nadpolovičnú väčšinu hlasov podľa bodu 8.4 Zmluvy, zvolá predseda Spoločenstva ďalšiu čiastkovú schôdzu tak, aby sa konala do 45 dní odo dňa konania poslednej čiastkovej schôdze. Ak predseda Spoločenstva čiastkovú schôdzu nezvolá, alebo ju zvolá na neskorší termín, použije sa primerane ustanovenie bodu 10.7 Stanov, pričom za navrhovateľa sa považuje ten kto navrhol zvolanie valného zhromaždenia.

12.6      Po vykonaní poslednej čiastkovej schôdze sa spočítajú hlasy odovzdané na jednotlivých čiastkových schôdzach. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň na jednotlivých čiastkových schôdzach zahlasovali členovia Spoločenstva, ktorí majú spolu nadpolovičnú väčšinu hlasov podľa bodu 8.4 Zmluvy.

12.7      Člen Spoločenstva sa môže zúčastniť aj na viacerých čiastkových schôdzach, hlasovať však môže len na jednej z nich.

12.8      Každej čiastkovej  schôdzi predsedá pracovné predsedníctvo schválené výborom a takisto je aj poverený spoločný zapisovateľ výborom. Overovatelia zápisnice, mandátová, volebná a návrhová komisia sa volí na každej čiastkovej schôdzi.

12.9      Čiastková schôdza nemôže meniť ani dopĺňať navrhnutý program čiastkovej schôdze.

12.10    Predseda výboru alebo iný člen výboru príp. predseda dozornej rady, poverený výborom na vedenie čiastkovej schôdze, pred rokovaním o každom jednotlivom bode prečíta zúčastneným texty zápisníc z rokovania o tomto bode vyhotovené na predchádzajúcich čiastkových schôdzach. Tieto zápisnice musia byť v primeranom počte vyhotovení prístupné zúčastneným počas celého rokovania čiastkovej schôdze. Zápisnice z hlasovania predchádzajúcich čiastkových schôdzí sa na čiastkovej schôdzi nesprístupňujú!

12.11    Výsledky hlasovania oznámi členom Spoločenstva predseda Spoločenstva bezodkladne po skončení poslednej čiastkovej schôdze.

12.12    Členovia Spoločenstva majú právo oznámiť výboru svoje námietky k rozhodnutiu valného zhromaždenia prijatému na čiastkových schôdzach valného zhromaždenia do jedného mesiaca od vyhlásenia výsledkov hlasovania.

 

 

 

Oddiel III.
Výbor

Článok XIII.
Právomoc a pôsobnosť výboru

13.1      Výbor Spoločenstva má 7 členov a riadi činnosť Spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré všeobecne záväzný právny predpis, Zmluva, Stanovy alebo rozhodnutie valného zhromaždenia nevyhradili inému orgánu. Najmä:

 

13.1.1   vykonáva vedenie Spoločenstva,

13.1.2   vykonáva zamestnávateľské práva,

13.1.3   zabezpečuje všetky prevádzkové záležitosti,

13.1.4   zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a ďalších dokladov Spoločenstva,

13.1.5   schvaľuje finančné transakcie Spoločenstva podľa schváleného rozpočtu,

13.1.6   vypracováva návrh účtovnej závierky, návrh rozdelenia zisku prípadne návrh spôsobu úhrady straty, návrh rozpočtu a návrhy hospodárskych, obchodných a iných plánov Spoločenstva a predkladá ich valnému zhromaždeniu na schválenie,

13.1.7   prijíma bezpečnostné opatrenia a vyhotovuje bezpečnostnú smernicu prípadne bezpečnostný projekt v súlade s § 19 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečuje jeho uplatňovanie,

13.1.8   navrhuje predsedovi Spoločenstva zvolanie valného zhromaždenia,

13.1.9   informuje valné zhromaždenie o výsledkoch činnosti a o stave majetku Spoločenstva za predchádzajúci rok

a

 

13.1.10 spracováva Zoznam členov a plní iné zákonné povinnosti.

 

13.2      Výbor je oprávnený rozhodovať o uzatváraní nájomných zmlúv alebo iných zmlúv o odplatnom užívaní nehnuteľného majetku Spoločenstva alebo spoločnej nehnuteľnosti, ak sú súčasne splnené nasledujúce podmienky:

 

13.2.1   zmluva je obmedzená na obdobie najviac jedného roka bez možnosti automatického predĺženia,

13.2.2   odplata za užívanie majetku Spoločenstva alebo spoločnej nehnuteľnosti nesmie byť nižšia ako odplata určená znaleckým posudkom,

13.2.3   na uzatvorení zmluvy je verejný záujem.

 

13.3      Ak nie je splnená podmienka podľa bodu 13.2.3 Stanov, možno zmluvu podľa bodu 13.2 Stanov uzavrieť, ak na jej uzavretie dala súhlas dozorná rada.

13.4      Na uzatváranie zmlúv podľa bodu 13.2 Stanov sa ustanovenia bodu 8.1 a 8.2 Stanov nepoužijú.

13.5      Výbor vopred pripomienkuje a nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov schvaľuje všetky zmluvy vrátane ich zmien a dodatkov a iné právne úkony majetkového a prevádzkového charakteru, ktorých uzatváranie je v právomoci výboru. Taktiež pripravuje návrhy zmlúv a iných právnych úkonov, ktoré podliehajú schváleniu valným zhromaždením, alebo ktorých uzavretie podlieha predsedovi Spoločenstva v rámci riadenia bežnej činnosti Spoločenstva.

13.6      Schváleniu akejkoľvek zmluvy okrem zmlúv uvedených v bode 13.2 Stanov a zmlúv na zabezpečenie bežnej činnosti kancelárie Spoločenstva, alebo iného právneho úkonu predchádza výberové konanie z návrhov alebo ponúk predložených výboru na základe  výberového konania po oslovení kompetentných dodávateľov  v danej oblastí. Výberové konanie výbor nemusí uskutočniť iba v prípadoch, ak by sťažilo odvrátenie alebo zmiernenie hroziacej škody alebo mimoriadnej udalosti.

13.7      Vyhlásenie výberového konania obsahuje pravidlá účasti vo výberovom konaní a minimálne kritériá, ktoré musí ponuka alebo návrh uchádzača výberového konania spĺňať. Tieto pravidlá a kritériá ustanoví výbor. Pokiaľ účastník pravidlá účasti nedodrží alebo jeho ponuka resp. návrh nespĺňa ani minimálne kritériá, na jeho ponuku resp. návrh sa pri výberovom konaní neprihliada. Ak sa výberového konania nezúčastnia aspoň traja (3) účastníci, je potrebné výberové konanie zopakovať. To neplatí v prípade odvracania alebo zmiernenia hroziacej škody alebo mimoriadnej udalosti, a v prípade ak vzhľadom na situáciu na trhu nemožno odôvodnene predpokladať, že sa výberového konania zúčastnia aspoň traja (3) účastníci.

13.8      Pokiaľ je uzatvorenie právneho úkonu v právomoci výboru, výbor vyberie z predložených ponúk alebo návrhov a udelí predsedovi Spoločenstva poverenie na uzatvorenie tohto právneho úkonu. Na udelenie poverenia sa vyžaduje súhlas  nadpolovičnej väčšiny všetkých členov výboru. Predseda Spoločenstva na základe poverenia koná a podpisuje spolu s ďalším členom výboru, ak v Stanovách nie je uvedené inak.

13.9      Pokiaľ podlieha uzatvorenie právneho úkonu schváleniu valným zhromaždením, výbor zaradí  schválenie predložených návrhov alebo ponúk do programu najbližšieho valného zhromaždenia alebo navrhne zvolať valné zhromaždenie o tejto otázke, a to tak, aby malo valné zhromaždenie na výber aspoň z troch návrhov resp. ponúk, ak sa neuplatnil postup podľa poslednej vety bodu 13.7 Stanov.

13.10    Pri vyhodnocovaní ponúk výbor zoradí predložené ponuky resp. návrhy na základe nasledovných kritérií:

 

13.10.1 pri predaji a prenájme majetku Spoločenstva a pri poskytovaní služieb Spoločenstvom od najvyššej ceny, prípadne od ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, a

13.10.2 pri kúpe tovarov a zabezpečovaní služieb pre Spoločenstvo od najnižšej ceny, prípadne od ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.

13.11    Výbor zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva podľa bodu 13.1.4 buď sám alebo prostredníctvom externého účtovníka. Pri výbere externého účtovníctva výbor uprednostní člena Spoločenstva pred iným uchádzačom.

 

 

Článok XIV.
Zvolávanie výboru

14.1      Výbor zvoláva a vedie predseda Spoločenstva, podľa potreby, najmenej raz za mesiac.

14.2      Termín a program rokovania výboru treba členom výboru oznámiť najmenej tri (3) dní pred jeho konaním. Pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia výboru, môže sa výbor zvolávať aj telefonicky, sms správou, elektronickou poštou alebo inou dohodnutou  formou.

14.3      Predseda Spoločenstva zvolá výbor z vlastného podnetu alebo na návrh ktoréhokoľvek člena výboru alebo na návrh dozornej rady.

14.4      Pokiaľ je predseda Spoločenstva vo veci zvolávania výboru nečinný, môže zvolať výbor podpredseda,  ktorýkoľvek člen výboru alebo dozorná rada.

 

Článok XV.

Rokovanie výboru

15.1      Rokovanie výboru vedie predseda Spoločenstva. Ak sa schôdze výboru nezúčastní predseda Spoločenstva, rokovanie výboru vedie podpredseda prípade neúčastí predsedu a podpredsedu, vedie rokovanie výboru člen výboru zvolený ako tretí štatutárny zástupca.

15.2      Prehlasovaní členovia výboru majú právo uviesť v zápisnici svoje námietky voči prijatému rozhodnutiu výboru.

15.3      Na rokovania výboru sa  pozývajú aj  členovia dozornej rady. Členovia dozornej rady majú poradný hlas. V súvislostí s obsahom  bodu programu rokovania výboru,   môže výbor pozvať aj člena Spoločenstva zainteresovaného k  prerokovanému bodu, príp. zmluvného partnera.

 

 

 

XVI.

Organizačná štruktúra výboru

16.1      Výbor Spoločenstva má sedem (7) členov, ktorých  funkčné obdobie je päť (5) rokov.

 

 

16.2      Valné zhromaždenie volí členov výboru z navrhnutých kandidátov z členov spoločenstva podľa schváleného Rokovacieho poriadku. Ak zanikne členstvo vo výbore viac ako dvom riadnym členom výboru, pristúpi predseda Spoločenstva k zvolaniu valného zhromaždenia s doplňujúcou voľbou orgánov spoločenstva.

16.3      Zvolený členovia výboru uskutočnia prvé zasadnutie do troch dní od konania valného zhromaždenia, na ktorom boli zvolení. Výbor tajným hlasovaním zvolí:

-        predsedu,

-        podpredsedu a 

-        ďalšieho člena výboru ako tretieho štatutárneho zástupcu

 

16.4    Výbor volí a odvoláva predsedu Spoločenstva, podpredsedu výboru a ďalšieho člena výboru   

          ako tretieho štatutára nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výboru  Spoločenstva.    

           Ustanovenie predsedu Spoločenstva    je predseda Spoločenstva povinný oznámiť príslušnému

           obvodnému lesnému úradu bez  zbytočného odkladu najneskôr do troch dní od ustanovenia do  

          funkcie.

 

16.5      Výbor na svojom prvom zasadnutí rozhodne o rozdelení kompetencií medzi  pre zabezpečovanie:

-        hospodárenia v lesoch

-        hospodárenia s ostatným spoločným majetkom

-        ekonomiky a financovania

-        členskej evidencie a poštových služieb

-        pokladníka

-        zapisovateľa a vedenie administratívy

 

16.6      Pokiaľ je miesto ktoréhokoľvek člena výboru uvoľnené, výbor rozhodne o rozdelení jeho právomoci medzi ostatných členov výboru.

 

Článok XVII.

Členovia výboru

17.1.     Jednotliví členovia výboru:

17.1.1.  zúčastňujú sa riadenia a organizovania bežnej činnosti Spoločenstva; Bežnou činnosťou sa rozumejú úkony týkajúce sa riadenia kancelárie výboru, organizovania valných zhromaždení, vedenie Zoznamu,  vedenie archívu Spoločenstva,

17.1.2   sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, hospodárne, a čo najefektívnejšie v prospech Spoločenstva,

17.1.3   sú povinní aktívne pristupovať k plneniu úloh schválených valným zhromaždením, vyplývajúcich zo zákona alebo iných právnych predpisov, určených Zmluvou, Stanovami, alebo rozhodnutím výboru,

17.1.4   sú povinní pravidelne sa zúčastňovať rokovaní výboru a na požiadanie aj rokovaní dozornej rady.

 

 

 

17.2      Predseda Spoločenstva:

 

17.2.1   organizuje a riadi činnosť výboru,

17.2.2   na základe rozhodnutia výboru riadi a organizuje bežnú činnosť Spoločenstva; Bežnou činnosťou sa rozumejú úkony týkajúce sa riadenia kancelárie výboru, organizovania valných zhromaždení, vedenia Zoznamu,  vedenia archívu Spoločenstva a pod.,

17.3.3   Na základe poverenia výboru vyhlasuje a organizuje na výberové konania na zmluvných partnerov Spoločenstva v súčinnosti najmä s členmi výboru pre ekonomiku a financovanie,

17.2.4   uzatvára v súčinnosti s podpredsedom výboru v mene Spoločenstva zmluvy, vrátane ich zmien a dodatkov a ďalšie právne úkony, ktorých uzatvorenie nespadá pod bežnú činnosť Spoločenstva, a

17.2.5   vykonáva ďalšiu činnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov, Zmluvy, Stanov, rozhodnutí valného zhromaždenia alebo rozhodnutí výboru.

 

17.3      Predseda Spoločenstva pri uzatváraní právnych úkonov:

 

17.3.1   podliehajúcich schváleniu valným zhromaždením koná len na základe poverenia valného zhromaždenia,

17.3.2   nespadajúcich pod bežnú činnosť kancelárie Spoločenstva a  spadajúcich pod úkony podľa bodu 13.2 Stanov koná na základe poverenia výboru prijatého nadpolovičnou väčšinou hlasov výboru.

17.3.3   spadajúcich pod bežnú činnosť kancelárie Spoločenstva, ktoré si nevyžadujú uzatvorenie písomného právneho úkonu koná a rozhoduje samostatne,

 

17.4      Predseda Spoločenstva pri uzatváraní právnych úkonov podľa bodu 17.2.1 a 17.2.2 Stanov koná a podpisuje spolu s podpredsedom výboru, resp. ďalšieho člena výboru ako tretieho štatutára. Pri vykonávaní právnych úkonov podľa bodu 17.2.3 Stanov, koná a podpisuje predseda Spoločenstva samostatne.

17.5      V prípade neprítomnosti predsedu Spoločenstva vykonáva jeho právomoci podpredseda výboru. V prípade neprítomnosti aj podpredsedu výboru, výbor zvolí na výkon právomoci predsedu výboru iného člena výboru.

17.6     Ustanovenie druhej vety bodu 9.8 Zmluvy nie je bodom 17.4 Stanov dotknuté.

17.7      Predsedu Spoločenstva resp. podpredsedu výboru, resp. ďalšieho člena výboru ako tretieho štatutára, môže výbor odvolať a zvoliť nového predsedu  Spoločenstva resp. podpredsedu výboru, resp. ďalšieho člena výboru ako tretieho štatutára, na návrh ktoréhokoľvek člena výboru alebo na návrh dozornej rady najmä v prípade:

 

17.7.1   neospravedlnenej dlhodobej neprítomnosti, za ktorú možno považovať viac ako dvojmesačnú neúčasť na schôdzach výboru a rokovaniach valného zhromaždenia,

17.7.2   nečinnosti pri zvolávaní valného zhromaždenia, ak predseda Spoločenstva resp. podpredseda výboru po tretí krát po sebe nezvolá valné zhromaždenie na základe riadne doručeného návrhu,

17.7.3   nečinnosti pri riadení a organizovaní bežnej činnosti Spoločenstva dlhšej ako jeden mesiac,

17.7.4   nečinnosti pri plnení ostatných úloh, ktoré predsedovi Spoločenstva resp. podpredsedovi výboru vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, Zmluvy, Stanov, rozhodnutí valného zhromaždenia alebo rozhodnutí výboru, dlhšej ako jeden mesiac,

17.7.5   že predseda Spoločenstva alebo podpredseda výboru prestal spĺňať podmienky na členstvo vo volenom orgáne Spoločenstva, alebo

17.7.6   vážneho alebo opakovaného porušenia povinností.

 

17.8      Predseda Spoločenstva navrhne zaradenie hlasovania o odvolaní z funkcie člena výboru do programu valného zhromaždenia resp. zvolá valné zhromaždenie o tejto otázke na návrh výboru alebo na návrh dozornej rady najmä v prípade:

 

17.8.1   neospravedlnenej dlhodobej neprítomnosti, za ktorú možno považovať viac ako dvojmesačnú neúčasť na schôdzach výboru,

17.8.2   nečinnosti pri plnení úloh člena výboru, ktoré členovi vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, Zmluvy, Stanov, rozhodnutí valného zhromaždenia alebo rozhodnutí výboru, dlhšej ako jeden mesiac,

17.8.3   vážneho alebo opakovaného porušenia povinností,

17.8.4   že člen výboru prestal spĺňať podmienky na členstvo vo volenom orgáne Spoločenstva, alebo

17.8.5   ak bol predseda Spoločenstva, podpredseda výboru, resp. ďalší člen výboru ako tretí štatutár odvolaný z funkcie podľa bodu 17.7 Stanov a toto opatrenie nemožno považovať za postačujúce.  

 

Článok XVIII.


Zodpovednosť členov výboru

 

18.1      Členovia výboru zodpovedajú Spoločenstvu aj za škodu a ušlý zisk spôsobené uzavretím akýchkoľvek zmlúv vrátane ich zmien alebo dodatkov alebo iných právnych úkonov majetkového alebo prevádzkového charakteru, bez poverenia alebo v rozpore s poverením príslušného orgánu Spoločenstva. Rovnakú zodpovednosť majú aj ak sa preukáže, že v čase uzavretia takéhoto právneho úkonu bola predložená pre Spoločenstvo ekonomicky výhodnejšia ponuka alebo návrh alebo takýto návrh existoval a predseda Spoločenstva resp. členovia výboru o takomto návrhu vedeli alebo mohli vedieť a nepredložili ho výboru na schválenie alebo pripomienkovanie pred predložením valnému zhromaždeniu alebo zatajili výboru skutočnosti dôležité pre posúdenie jednotlivých návrhov zmlúv.

18.2      Členovia výboru, ktorí sa dozvedeli o porušení povinností iných členov výboru sú povinní o porušení povinností informovať výbor, v prípade vážneho porušenia povinností aj dozornú radu a prípadne valné zhromaždenie.

 

Oddiel IV.
Dozorná rada

Článok XIX.
Právomoc a pôsobnosť dozornej rady

19.1      Dozorná rada sa vyjadruje najmä k:

 

19.1.1   návrhu účtovnej závierky,

19.1.2   návrhu na rozdelenie zisku, resp. návrhu spôsobu úhrady straty Spoločenstva,

19.1.3   návrhu rozpočtu, obchodných, hospodárskych a iných plánov Spoločenstva,

19.1.4   vedeniu pokladne a účtovníctva,

19.1.5   výberovým konaniam a ich výsledkom,

19.1.6   návrhom zmlúv vrátane ich zmien a dodatkov a iných právnych úkonov Spoločenstva,

19.1.7   dodržiavaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, Zmluvy, Stanov a rozhodnutí valného zhromaždenia pri výkone činnosti Spoločenstva.

 

19.2      Dozorná rada je oprávnená vyžadovať od výboru akékoľvek informácie o hospodárení Spoločenstva a nahliadať do všetkých dokladov Spoločenstva. Výbor a jeho členovia sú povinní či už na návrh dozornej rady alebo z vlastného podnetu bez zbytočného odkladu oznámiť dozornej rade všetky skutočnosti a všetky pripravované opatrenia, ktoré môžu mať závažné dôsledky na hospodárenie alebo záujmy Spoločenstva a jeho členov.

19.3      Na jednotlivé úkony môže dozorná rada poveriť jedného alebo viacerých členov dozornej rady, ktorí v tejto veci majú oprávnenia v rozsahu oprávnení dozornej rady, ak dozorná rada nevymedzí ich oprávnenia v poverení užšie.

19.4      Dozorná rada udeľuje súhlas na vykonanie transakcie podľa bodu 8.1 Stanov, ak hodnota transakcie prevyšuje 1.000,- EUR, ale nie je vyššia ako 10.000,- EUR.

19.5      Dozorná rada dáva na základe žiadosti výboru stanovisko k použitiu finančných prostriedkov Spoločenstva, ktoré prevyšujú viac ako o 10 % objem finančných prostriedkov vyhradených schváleným rozpočtom na financovanie daného projektu, úkonu resp. úlohy.

 

Článok XX.
Správy o kontrolnej činnosti a o zistených a odstránených nedostatkoch

20.1      Dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu výročnú správu o kontrolnej činnosti a o zistených a odstránených nedostatkoch za predchádzajúci rok najneskôr ku dňu konania valného zhromaždenia.

 

20.2      Dozorná rada ďalej predkladá valnému zhromaždeniu správy kedykoľvek si ich valné zhromaždenie vyžiada. Valné zhromaždenie určí na vypracovanie správy primeranú lehotu nie kratšiu ako dva týždne.

 

Článok XXI.
Zvolávanie a rokovanie dozornej rady

21.1      Dozornú radu zvoláva a vedie predseda dozornej rady, podľa potreby, najmenej raz za mesiac.

21.2    Termín a program rokovania dozornej rady treba členom dozornej rady oznámiť najmenej tri (3) dni pred jeho konaním. Pokiaľ s tým súhlasia všetci členovia dozornej rady, môže sa dozorná rada zvolávať aj telefonicky, sms správou, elektronickou poštou alebo inou dohodnutou formou.

21.3      Predseda dozornej rady zvolá dozornú radu z vlastného podnetu alebo na návrh ktoréhokoľvek člena výboru alebo na návrh dozornej rady.

21.4      Pokiaľ je predseda dozornej rady vo veci zvolávania dozornej rady nečinný, môže zvolať dozornú radu ktorýkoľvek člen dozornej rady.      

21.5      Rokovanie dozornej rady vedie predseda dozornej rady. Ak sa schôdze dozornej rady nezúčastní predseda dozornej rady, rokovanie dozornej rady vedie člen dozornej rady, ktorý rokovanie zvolal.

21.6      Prehlasovaní členovia dozornej rady majú právo uviesť v zápisnici svoje námietky voči prijatému rozhodnutiu dozornej rady.

21.7      Predseda Spoločenstva, podpredseda výboru alebo ktorýkoľvek iný člen výboru je povinný zúčastniť sa na požiadanie rokovania dozornej rady za účelom podania informácií, prípadne vysvetlenia. O konaní rokovania dozornej rady je výbor informovaný dopredu. V súvislosti s obsahom rokovania dozornej rady alebo jeho jednotlivého bodu, môže dozorná rada pozvať aj člena Spoločenstva zainteresovaného k prerokovanému bodu, príp. zmluvného partnera.

 

 

Článok XXII.
Členovia dozornej rady

22.1      Dozorná rada má troch (3) členov. Dozorná rada volí a odvoláva zo svojich členov nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov predsedu dozornej rady.

22.2      Predseda dozornej rady riadi a organizuje dozornú radu, zvoláva, vedie jej schôdze a predkladá správy valnému zhromaždeniu.

22.3      Právomoc predsedu dozornej rady v prípade jeho neprítomnosti vykonáva ďalší člen  dozornej rady.

22.4      Predsedu dozornej rady môže dozorná rada odvolať a zvoliť nového predsedu  dozornej rady na návrh ktoréhokoľvek člena dozornej rady najmä v prípade:

 

22.4.1   neospravedlnenej dlhodobej neprítomnosti, za ktorú možno považovať viac ako dvojmesačnú neúčasť na schôdzach dozornej rady,

22.4.2   nečinnosti pri plnení úloh člena dozornej rady, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, Zmluvy, Stanov, rozhodnutí valného zhromaždenia alebo rozhodnutí dozornej rady, dlhšej ako jeden mesiac,

22.4.3   že predseda resp. podpredseda dozornej rady prestal spĺňať podmienky na členstvo vo volenom orgáne Spoločenstva, alebo

22.4.4   vážneho alebo opakovaného porušenia povinností.

 

22.5      Dozorná rada, pokiaľ sama nezvoláva valné zhromaždenie, ukladá výboru, aby valnému zhromaždeniu navrhol zaradenie hlasovania o odvolaní z funkcie člena dozornej rady do programu najbližšieho valného zhromaždenia resp. môže prostredníctvom výboru podať návrh na zvolanie valného zhromaždenia o tejto otázke, a to na návrh schválený väčšinou členov dozornej rady najmä v prípade:

22.5.1   neospravedlnenej dlhodobej neprítomnosti, za ktorú možno považovať viac ako dvojmesačnú neúčasť na schôdzach dozornej rady,

22.5.2   nečinnosti pri plnení úloh člena dozornej rady, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, Zmluvy, Stanov, rozhodnutí valného zhromaždenia alebo rozhodnutí dozornej rady, dlhšej ako jeden mesiac,

22.5.3   vážneho alebo opakovaného porušenia povinností

22.5.4   že člen dozornej prestal spĺňať podmienky na členstvo vo volenom orgáne Spoločenstva, alebo

            22.5.5   ak bol predseda dozornej rady odvolaný z funkcie podľa bodu 22.4 Stanov, a toto

                       opatrenie nemožno považovať za postačujúce

 

22.6      Členovia dozornej rady, ktorí sa dozvedeli o porušení povinností iných členov dozornej rady sú povinní o porušení povinností informovať dozornú radu, v prípade vážneho porušenia aj valné zhromaždenie.

 

Časť III.
Spoločné a záverečné ustanovenia

Článok XXIII.
Spoločné ustanovenia

23.1      Na otázky Stanovami neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zmluvy, Zákona o PS a ostatných príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

23.2      Členovia volených orgánov Spoločenstva v čase od založenia Spoločenstva do jeho vzniku vykonávajú len úkony, ktoré súvisia so vznikom Spoločenstva.

23.3      Prvé funkčné obdobie začína založením pozemkového Spoločenstva.

 

 

Článok XXIV.
Záverečné ustanovenia

24.1      Stanovy sú vypracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a so Zmluvou.

24.2      Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny všeobecne záväzného predpisu alebo Zmluvy niektoré ustanovenie Stanov stalo neplatným alebo neúčinným, na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení, zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu alebo Zmluvy nedotknutým, to nemá vplyv. Výbor v takomto prípade vyhotoví doložku k Stanovám, v ktorej uvedie, ktoré ustanovenie Stanov, a na základe akého všeobecne záväzného právneho predpisu alebo akej zmeny Zmluvy, sa stalo neplatným alebo neúčinným a vhodným spôsobom o tom informuje členov Spoločenstva a jeho orgány.

24.3      Členovia Spoločenstva vyhlasujú, že si Stanovy prečítali, že sú určitým a zrozumiteľným prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, a že Stanovy neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Členovia Spoločenstva ďalej vyhlasujú, že sa zaväzujú Stanovy dodržiavať. Na znak toho a na znak súhlasu s obsahom Stanov podpisujú prihlášku za člena Spoločenstva. Podpísané prihlášky členov Spoločenstva tvoria neoddeliteľnú súčasť Stanov a Zmluvy.

 

 

 

 

Stanovy  Urbariát-u pozem. spol. Kysucké Nové Mesto boli schválené na rokovaní čiastkových schôdzi konaných v dňoch 26.a  28.10 2013.

 

 

 

 

 

       MUDr. Mária Ivánková                                                                           Marian Antecký

podpredseda Urbariátu pozem. spol.                                                   predseda Urbariátu pozem. spol.