Prihlásenie

Stanovy

Stanovy pozemkového spoločenstva

Urbariát, pozem. spol. Kysucké Nové Mesto,


vydané podľa § 5 ods. 2 Zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a Zmluvy o pozemkovom spoločenstve Urbariát, pozem. spol., Kysucké Nové Mesto, zo dňa18.10.2018 (ďalej len „zmluva“)


 


ČLÁNOK I


Úlohy spoločenstva


Úlohou Urbariátu, pozem. spol. Kysucké Nové Mesto (ďalej len „spoločenstvo“) je najmä


 1. zabezpečovanie činnosti pri pestovaní, ochrane a zveľaďovaní lesných a poľnohospodárskych kultúr a spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve členov spoločenstva (ďalej len „spoločný majetok“),

 2. vykonávanie činnosti riadneho hospodára na spoločnom majetku,,

 3. zastupovanie členov spoločenstva pri konaniach a rokovaniach pred súdmi a orgánmi verejnej správy a s inými fyzickými osobami a právnickými osobami vo veciach podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, jej spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva spoločnej nehnuteľnosti,

 4. poskytovanie informácií členom spoločenstva o činnosti spoločenstva a o všeobecne záväzných právnych predpisoch a vnútorných normatívnych aktoch spoločenstva upravujúcich vzťahy spoločenstva a jeho členov.

   

  ČLÁNOK II

  Hospodárenie spoločenstva


 1. Spoločenstvo je samostatná hospodárska a účtovná jednotka.

 2. Spoločenstvo hospodári so spoločným majetkom ako aj s majetkom tretích osôb, ktorý užíva alebo spravuje na základe iného právneho titulu.

 3. Hlavným zdrojom finančných prostriedkov spoločenstva sú príjmy z


 1. ťažby a predaja drevnej hmoty,

 2. poľnohospodárskej prvovýroby a zo spracovania a úpravy poľnohospodárskych produktov,

 3. prenájmu nehnuteľností.


 1. Spoločenstvo hospodári v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zmluvou a týmito stanovami a podľa


 1. základných zásad hospodárenia spoločenstva,

 2. prijatých hospodárskych a obchodných plánov spoločenstva,

 3. schváleného rozpočtu spoločenstva a

 4. ďalších rozhodnutí orgánov spoločenstva.


 1. Základnými zásadami hospodárenia Spoločenstva sú:


 1. účelnosť a prospešnosť,

 2. efektivita,

 3. ekonomická výhodnosť,

 4. udržateľnosť rozvoja,

 5. návratnosť investícií,

 6. výber dôveryhodných partnerov,

 7. transparentnosť.


 1. Spoločenstvo podľa čl. I ods. 5 zmluvy vykonáva aj túto inú podnikateľskú činnosť:


 1. prenájom nehnuteľností vrátane prenájmu nehnuteľností spojeného s poskytovaním iných než základných služieb spojených s prenájmom,

 2. prenájom hnuteľných vecí,

 3. prenájom reklamných plôch,

 4. ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností.


 1. Spoločenstvo môže vykonávať aj ďalšiu podnikateľskú činnosť, ktorej výkon schváli valné zhromaždenie.

 2. Výbor je povinný vykonať všetky právne úkony potrebné na získanie oprávnenia na výkon činností podľa odsekov 6 a 7 a zabezpečovať nepretržitý súlad výkonu týchto činností so všeobecne záväznými právnymi predpismi.


ČLÁNOK III Podrobnosti o vedení zoznamu členov spoločenstva a zoznamu nehnuteľností


 1. Zoznam členov spoločenstva (ďalej len „zoznam členov“) a zoznam údajov o spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve členov spoločenstva (ďalej len „zoznam nehnuteľností“) vedie a za ich vedenie zodpovedá výbor.

 2. Výbor zapisuje do zoznamu členov okrem zmien ohlásených podľa čl. II ods. 3 a ods. 7 písm. d) zmluvy a čl. IV ods. 2 zmluvy a do zoznamu nehnuteľností aj všetky zmeny zapisovaných údajov, o ktorých sa dozvie inak a o ktorých vierohodnosti nie sú pochybnosti; pri pochybnostiach je výbor povinný vykonať zistenia potrebné na odstránenie pochybností najmä v katastri nehnuteľností a v iných verejne prístupných zdrojoch alebo u súdov a orgánov verejnej správy.

 3. Pri vyhotovovaní aktuálneho zoznamu členov na účely podľa čl. IV ods. 3 zmluvy je výbor povinný vyhotoviť zoznam členov tak, aby podľa neho bolo možné včas zaslať pozvánky na valné zhromaždenie alebo riadne vyplatiť výnosy z hospodárenia a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva.

 4. Pri vedení zoznamu členov a zoznamu nehnuteľností, vydávaní výpisu zo zoznamu členov alebo zoznamu nehnuteľností a pri sprístupňovaní dokumentov spoločenstva vrátane účtovnej evidencie členom spoločenstva a tretím osobám je výbor povinný postupovať v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


 


ČLÁNOK III


Práva a povinnosti členov spoločenstva


 1. Člen spoločenstva má právo


 1. ak sa domnieva, že je porušené jeho právo zúčastňovať sa na správe a hospodárení so spoločným majetkom zavineným konaním iného člena spoločenstva alebo člena orgánu spoločenstva, domáhať sa na súde ochrany svojho práva alebo neplatnosti rozhodnutia, na ktorého prijímaní sa z dôvodu porušenia jeho práva nemohol zúčastniť,

 2. vyjadrovať sa k správe a hospodáreniu so spoločným majetkom a k činnosti orgánov spoločenstva akoukoľvek vhodnou formou, najmä pripomienkami, návrhmi, výzvami, sťažnosťami a inými podnetmi; orgán spoločenstva je povinný zaoberať sa týmto podaním na svojej najbližšej schôdzi a informovať člena spoločenstva o spôsobe vybavenia podnetu a o prijatých opatreniach,

 3. podávať návrhy kandidátov na členov volených orgánov spoločenstva a podávať návrhy na ich odvolanie spôsobom ustanoveným týmito stanovami ako aj ich náhradníkov,

 4. kandidovať a byť volený za člena volených orgánov spoločenstva zahŕňa alebo za ich náhradníka,

 5. bezplatne nahliadať do všetkých dokumentov spoločenstva a robiť si z nich výpisy či odpisy,

 6. na odmenu za plnenie povinností, ktoré mu boli s jeho súhlasom schválené valným zhromaždením vo väčšom rozsahu ako zodpovedá členovi spoločenstva podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúci z členstva v spoločenstve,

 7. na ochranu svojho spoluvlastníckeho podielu na spoločnej nehnuteľnosti,

 8. právo na jedno písomné vyhotovenie zmluvy a stanov v platnom a účinnom znení v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe, ak o ne požiada,

 9. na písomné vyhotovenie rozhodnutí a uznesení orgánov spoločenstva a ostatných právnych úkonov uzavretých spoločenstvom v platnom a účinnom znení, ak o ne požiada.


 1. Ak niekto o sebe tvrdí, že je podielovým spoluvlastníkom spoločnej nehnuteľnosti alebo má k nej iné právo, a toto právo nemôže preukázať príslušnou listinou, výbor ho odkáže na konanie pred súdom, ak svoje právo nepreukáže inak.

 2. Ak nadobúdateľ podielu spoločnej nehnuteľnosti nesplní povinnosť podľa čl. II ods. 3 zmluvy alebo ak člen spoločenstva nesplní povinnosť podľa čl. II ods. 7 písm. d) zmluvy, výbor bezodkladne vyzve túto osobu na splnenie povinnosti, pričom ju upozorní, že ak svoju povinnosť nesplní, uplatní voči nej sankciu podľa čl. II ods. 10 zmluvy alebo bude splnenie tejto povinnosti vymáhať na súde.

 3. Ak spoločenstvo alebo niektorý člen spoločenstva neoprávnene zasahuje do práv člena spoločenstva vyplývajúcich z členstva v spoločenstve, môže sa dotknutý člen spoločenstva obrátiť na dozornú radu alebo sa brániť na súde.

 4. Člen spoločenstva zodpovedá spoločenstvu a členom spoločenstva za škodu a ušlý zisk, ktoré spôsobil zavineným porušením všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy, týchto stanov, rozhodnutí orgánov spoločenstva, obchodného tajomstva alebo iných chránených skutočností alebo záujmov spoločenstva alebo členov spoločenstva.

 5. Ak Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) prevádza podiely na spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ponúkne ich ostatným členom spoločenstva prostredníctvom výboru a určí primeranú lehotu, nie kratšiu ako 30 dní od prerokovania ponuky na valnom zhromaždení, na podanie písomnej žiadosti o prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti.

 6. Ak sa pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti neuplatní predkupné právo alebo ak nedôjde k dohode o predkupnom práve, vlastník môže previesť podiel na inú osobu len za podmienok, ktoré ponúkol členom spoločenstva.


Orgány spoločenstva


Článok IV


Členovia volených orgánov spoločenstva


 1. Členovia volených orgánov spoločenstva sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, zmluvou, týmito stanovami a záujmami spoločenstva a všetkých jeho členov, najmä sú povinní zaobstarať si a pri rozhodovaní zohľadniť všetky dostupné informácie týkajúce sa predmetu rozhodnutia, zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, daňového tajomstva, bankového tajomstva alebo ochrany osobných údajov alebo inej ochrany, ako aj o dôverných informáciách a skutočnostiach, ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo spoločenstvu spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy alebo záujmy jeho členov, a pri výkone svojej pôsobnosti nesmú uprednostňovať svoje záujmy alebo záujmy len niektorých členov spoločenstva alebo záujmy tretích osôb pred záujmom spoločenstva.

 2. Člen voleného orgánu spoločenstva, ktorý poruší svoje povinnosti pri výkone svojej funkcie, zodpovedá za škodu a ušlý zisk, ktoré tým spoločenstvu spôsobí. Člen voleného orgánu spoločenstva nezodpovedá za škodu a ušlý zisk, ak preukáže, že pri výkone svojej funkcie postupoval s odbornou starostlivosťou a v dobrej viere, že koná v záujme spoločenstva a všetkých jeho členov. Člen voleného orgánu spoločenstva nezodpovedá za škodu a ušlý zisk spôsobené spoločenstvu konaním voleného orgánu spoločenstva, ak hlasoval alebo namietal proti tomuto konaniu a požiadal o uvedenie svojej námietky do zápisnice z rokovania voleného orgánu.

 3. Právnická osoba, ktorá je členom spoločenstva, je povinná písomne oznámiť spoločenstvu fyzickú osobu oprávnenú za ňu konať za v orgáne spoločenstva; ak právnická osoba túto povinnosť nesplní, má sa za to, že za ňu koná jej štatutárny orgán. Osoba oprávnená konať za právnickú osobu v orgáne spoločenstva je povinná svoje oprávnenie preukázať príslušnou listinou.

 4. Ak sa uvoľní funkcia člena voleného orgánu, nastúpi na jeho miesto náhradník.


ČLÁNOK V


Voľba, odvolávanie a funkčné obdobie členov volených orgánov spoločenstva


 1. Za člena voleného orgánu spoločenstva a jeho náhradníka môžu byť volení fyzické osoby, ktoré majú spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, alebo právnické osoby.

 2. Funkciu vo volenom orgáne spoločenstva možno vykonávať aj opakovane.

 3. Voľba a odvolávanie volených orgánov spoločenstva, ich členov a ich náhradníkov sa uskutočňuje na zasadnutí valného zhromaždenia.

 4. Návrhy na kandidátov za členov voleného orgánu spoločenstva a návrhy na náhradníkov za členov volených orgánov spoločenstva možno predkladať odo dňa vyhlásenia voľby do uzavretia kandidačnej listiny na zasadnutí valného zhromaždenia podľa rokovacieho poriadku schváleného pred začatím hlasovania.

 5. Kandidát za člena voleného orgánu spoločenstva a kandidát na náhradníka za člena voleného orgánu spoločenstva musí predložiť svoj písomný súhlas s kandidatúrou s vlastnoručným podpisom najneskôr do ukončenia rokovania o uzavretí kandidačnej listiny; na kandidáta, ktorý písomný súhlas nepredloží, sa pri voľbe neprihliada.

 6. Voľby volených orgánov spoločenstva, ich členov a ich náhradníkov vyhlasuje predseda spoločenstva pozvánkou na valné zhromaždenie. Voľby voleného orgánu spoločenstva predseda spoločenstva vyhlási najskôr 180 dní a najneskôr 90 dní pred uplynutím volebného obdobia aktuálneho voleného orgánu spoločenstva.

 7. Ak predseda spoločenstva nevyhlási voľby podľa odseku 6, vyhlási ich výbor, inak dozorná rada, a to najneskôr 60 dní pred uplynutím volebného obdobia aktuálneho voleného orgánu spoločenstva.

 8. Ak sa uvoľní funkcia člena voleného orgánu a nenastúpi náhradník alebo ak sa uvoľní funkcia náhradníka, predseda spoločenstva vyhlási doplňujúce voľby člena voleného orgánu spoločenstva alebo náhradníka tak, aby sa uskutočnili na najbližšom valnom zhromaždení.

 9. Ak predseda spoločenstva nevyhlási doplňujúce voľby podľa odseku 8, vyhlási ich bezodkladne výbor, inak dozorná rada.

 10. Ak sa vo voľbách alebo doplňujúcich voľbách nepodarí zvoliť potrebný počet členov volených orgánov spoločenstva alebo ich náhradníkov, predseda spoločenstva vyhlási opakovanú voľbu na tom istom zasadnutí valného zhromaždenia, a to po prerokovaní všetkých ostatných bodov programu. Ak sa ani v opakovanej voľbe nepodarí zvoliť potrebný počet členov volených orgánov alebo ich náhradníkov, predseda spoločenstva vyhlási novú opakovanú voľbu tak, aby sa konala do 60 dní od neúspešnej opakovanej voľby; nová opakovaná voľba sa vyhlasuje až dovtedy, kým nie je zvolený potrebný počet členov volených orgánov alebo ich náhradníkov.

 11. Ak predseda spoločenstva nevyhlási opakovanú voľbu alebo novú opakovanú voľbu podľa odseku 10, vyhlási ich výbor, inak dozorná rada; nová opakovaná voľba sa vyhlási tak, aby sa konala 90 dní od neúspešnej opakovanej voľby.

 12. Valné zhromaždenie v uznesení o voľbe voleného orgánu spoločenstva určí aj deň jeho prvého rokovania, ktoré sa uskutoční do troch dní odo dňa zvolenia.

 13. Člen voleného orgánu spoločenstva sa môže kedykoľvek vzdať funkcie aj bez udania dôvodu; písomné oznámenie o vzdaní sa funkcie člena voleného orgánu spoločenstva sa musí doručiť orgánu spoločenstva, v ktorom funkcia zaniká. Ak sa člen voleného orgánu spoločenstva vzdáva funkcie k neskoršiemu dňu, než je deň nasledujúci po doručení písomného oznámení o vzdaní sa funkcie, člen voleného orgánu je povinný plniť úlohy vyplývajúce z funkcie člena voleného orgánu spoločenstva až do zániku funkcie.

 14. Ak valné zhromaždenie odvolá volený orgán spoločenstva alebo jeho člena a zároveň obmedzí jeho oprávnenia a povinnosti vyplývajúce z postavenia voleného orgánu alebo z funkcie člena voleného orgánu spoločenstva, odvolaný volený orgán spoločenstva alebo odvolaný člen voleného orgánu spoločenstva môže vykonávať vo svojej pôsobnosti len úkony a opatrenia smerujúce k odovzdaniu agendy, pričom


 1. odvolaný volený orgán spoločenstva odovzdá agendu novému orgánu, ak je zvolený,

 2. odvolaný člen voleného orgánu spoločenstva odovzdá agendu novému členovi, ak nastúpil ako náhradník alebo ak bol zvolený,

 3. inak poverenému volenému orgánu spoločenstva alebo členovi spoločenstva.


 1. Volený orgán spoločenstva alebo člen voleného orgánu, ktorý sa vzdáva funkcie alebo ktorý je odvolaný, je povinný upozorniť spoločenstvo alebo príslušný volený orgán spoločenstva na vznik škody hroziaci v dôsledku zániku funkcie a na opatrenia, ktoré je potrebné vykonať na predchádzanie tejto škode.

 2. Nové funkčné obdobie voleného orgánu spoločenstva začína dňom nasledujúcim po skončení predchádzajúceho funkčného obdobia voleného orgánu spoločenstva, inak začína najskôr dňom nasledujúcim po zvolení voleného orgánu spoločenstva.


ČLÁNOK VI


Zápisnica o úkone voleného orgánu spoločenstva


 1. Orgány spoločenstva vyhotovujú o každom svojom úkone vrátane rokovania a rozhodovania písomnou formou písomnú zápisnicu.

 2. Zápisnica obsahuje najmä


 1. zoznam osôb, ktoré sa úkonu zúčastnili,

 2. záznam priebehu úkonu,

 3. všetky dokumenty a iné materiály, ktoré osvedčujú priebeh úkonu a ktoré boli podkladom rozhodovania, napríklad pozvánku na valné zhromaždenie, program valného zhromaždenia, materiály k jednotlivým bodom rokovania alebo výsledky hlasovania,

 4. vyjadrenia a námietky osôb, ktoré sa úkonu zúčastnili,


prijaté opatrenia vrátane textového znenia prijatých rozhodnutí,


 1. dátum a miesto uskutočnenia úkonu a

 2. podpisy určených osôb.


 1. Zápisnicu po prečítaní podpisuje


 1. predseda orgánu, ktorý úkon uskutočňuje, alebo iná osoba, ktorá uskutočňuje úkon,

 2. zapisovateľ a overovatelia zápisnice, alebo ak nie sú ustanovení, všetky osoby, ktoré sa úkonu zúčastnili, a

 3. sčítavatelia hlasov.


 1.  Ak niektorá z osôb podľa odseku 3 odmietne podpísať zápisnicu, uvedie sa to v zápisnici spolu s dôvodom nepodpísania .

 2.  Zápisnicu po jej podpísaní možno opraviť len formou číslovaného a datovaného dodatku, pričom po oprave zápisnice z nej musí byť zrejmé jej pôvodné znenie. Ak nejde len o opravu zrejmých chýb v písaní a počítaní, musí byť dodatok podpísaný osobami podľa odseku 3.

 3. Zápisnica sa vyhotoví v takom počte, aby jedno vyhotovenie zápisnice


 1. ostalo orgánu spoločenstva, ktorý ju vyhotovil,

 2. sa uložilo v sídle spoločenstva tak, aby bolo prístupné každému členovi spoločenstva na nahliadnutie,

 3. sa odovzdalo dozornej rade.


 1. Nedostatky v zápisnici nemajú vplyv na platnosť úkonu, ktorého sa týkajú. Ak spoločenstvu alebo členovi spoločenstva vznikne v dôsledku nedostatkov v zápisnici škoda, zodpovedá za ňu osoba, ktorá urobila právny úkonu, ktorého sa týka nedostatok v zápisnici.

Valné zhromaždenie


ČLÁNOK VII


Pôsobnosť valného zhromaždenia


Okrem pôsobnosti vyplývajúcej zo zákona a zo zmluvy valné zhromaždenie rozhoduje


 1. o rozdelení výnosov spoločenstva najmenej jedenkrát ročne na tom istom zasadnutí valného zhromaždenia, na ktorom sa rozhoduje o schválení rozpočtu,

 2. o vykonaní akejkoľvek transakcie s hodnotou prevyšujúcou 10 000 eur bez ohľadu na to, či sa transakcia vykoná jednorazovo alebo ako viaceré na seba nadväzujúce transakcie, ktoré sú alebo môžu byť prepojené; to neplatí pokiaľ výška transakcie vyplýva zo schváleného rozpočtu,

 3. dodatočne na základe odôvodneného stanoviska výboru, ku ktorému výbor predloží aj stanovisko dozornej rady, o použití finančných prostriedkov spoločenstva, ktoré prevyšujú viac ako o 10 % objemu finančných prostriedkov vyhradených schváleným rozpočtom na financovanie daného projektu, úkonu alebo úlohy,

 4. o organizácii zasadnutia valného zhromaždenia a volí orgány valného zhromaždenia podľa čl. X ods. 10 písm. c) až g).


 


ČLÁNOK VIII


Zvolávanie valného zhromaždenia


 1. Valné zhromaždenie zvoláva predseda spoločenstva písomnou pozvánkou, ktorá okrem zákonom predpísaných náležitostí (§ 14 ods. 3 zákona) obsahuje aj informáciu o tom, kde možno nahliadnuť do podkladov k jednotlivým bodom programu vrátane návrhu rozhodnutia valného zhromaždenia, a informáciu o tom, kto valné zhromaždenie zvoláva a na čí návrh.

 2. Pozvánka sa doručuje všetkým členom spoločenstva, členom volených orgánov spoločenstva a fondu na adresu uvedenú v zozname členov alebo na inú adresu, ktorú člen spoločenstva písomne oznámil spoločenstvu. Pozvánka sa doručuje tak, aby pri zachovaní bežnej lehoty prepravy poštovej zásielky došla adresátovi najmenej 30 dní predo dňom zasadnutia valného zhromaždenia; lehota na doručovanie písomnej pozvánky sa nevzťahuje na spoluvlastníkov, ktorí sa stali vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti až po uplynutí lehoty na odosielanie pozvánok.

 3. Najmenej 25 dní predo dňom zasadnutia valného zhromaždenia predseda spoločenstva uverejní oznámenie o zasadnutí valného zhromaždenia v médiu s celoštátnou pôsobnosťou a na webovom sídle spoločenstva. Na webovom sídle spoločenstva sa spolu s oznámením uverejnia tiež podklady k jednotlivým bodom programu vrátane návrhu rozhodnutia valného zhromaždenia.

 4. Valné zhromaždenie zvoláva spravidla predseda spoločenstva


 1. z vlastnej iniciatívy aspoň raz za rok,

 2. na návrh výboru,

 3. návrh dozornej rady alebo

 4. na návrh členov spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú aspoň štvrtinu všetkých hlasov členov spoločenstva.


 1. Návrh na zvolanie valného zhromaždenia musí obsahovať


 1. označenie toho, kto navrhuje zvolať valné zhromaždenie,

 2. návrh programu valného zhromaždenia,

 3. podklady k jednotlivým bodom programu vrátane návrhu rozhodnutia valného zhromaždenia,

 4. návrh dátumu zasadnutia valného zhromaždenia.


 1. Predseda spoločenstva bezodkladne predloží návrh na zvolanie valného zhromaždenia výboru, aby rozhodol o tom, či sa valné zhromaždenie bude konať formou čiastkových schôdzí. Predseda spoločenstva je povinný zvolať valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 45 dní odo dňa doručenia návrhu, ak nie je navrhnutý neskorší dátum. Ak je to potrebné, dátum zasadnutia valného zhromaždenia možno určiť dohodou.

 2. Ak predseda spoločenstva nezvolá valné zhromaždenie na základe návrhu alebo ho zvolá v inom než navrhnutom alebo dohodnutom termíne, valné zhromaždenie zvolá výbor, inak dozorná rada; ak valné zhromaždenie navrhnuté podľa odseku 4 písm. b) až d) nezvolá ani dozorná rada, zvolá ho splnomocnený zástupca členov spoločenstva, ktorí navrhli zvolanie valného zhromaždenia.

 3. Predseda spoločenstva môže na základe dvoch alebo viacerých doručených návrhov na zvolanie valného zhromaždenia zvolať jedno valné zhromaždenie; program valného zhromaždenia vyhotoví zlúčením navrhovaných programov tak, aby sa jednotlivé body programu neopakovali, pričom rešpektuje ich vecnú súvislosť.

 4. Predseda spoločenstva je návrhom na zvolanie valného zhromaždenia viazaný. Predseda spoločenstva môže so súhlasom výboru na koniec programu valného zhromaždenia zaradiť ďalšie body programu.

 5. Povinnosti a úlohy pri zvolávaní valného zhromaždenia a vyhlasovaní volieb sa vzťahujú primerane aj na iné orgány spoločenstva alebo splnomocneného zástupcu členov spoločenstva, ak im zákon, zmluva alebo tieto stanovy zverujú túto pôsobnosť.


ČLÁNOK IX


Zasadnutie a rokovanie valného zhromaždenia


 1. Valné zhromaždenie zasadá podľa potreby najmenej raz za rok spravidla v deň pracovného voľna alebo v deň pracovného pokoja.

 2. Valné zhromaždenie, ktoré má rozhodnúť o schválení ročnej účtovnej závierky, rozdelení zisku, spôsobe úhrady straty za predchádzajúci rok alebo schválení rozpočtu na nadchádzajúce obdobie, sa musí uskutoční do 30. apríla aktuálneho roka.

 3. Člen spoločenstva sa zúčastňuje na rokovaní valného zhromaždenia osobne alebo v zastúpení zákonným zástupcom, opatrovníkom, splnomocnencom na základe písomného splnomocnenia alebo štatutárnym orgánom alebo povereným zamestnancom právnickej osoby.

 4. Valného zhromaždenia sa zúčastňujú členovia výboru, členovia dozornej rady a zástupca fondu. Právo hlasovať majú len členovia spoločenstva. Zástupca fondu hlasuje len v prípadoch, kedy je fond oprávnený týmito hlasmi hlasovať na valnom zhromaždení [§ 10 ods. 4 a § 15 ods. 2 prvá veta zákona; čl. VIII ods. 3 písm. b) zmluvy].

 5. Valné zhromaždenie vedie predseda spoločenstva a v jeho neprítomnosti podpredseda výboru, druhý podpredseda výboru alebo poverený člen výboru. Ak na valnom zhromaždení nie sú prítomní členovia výboru, valné zhromaždenie vedie predseda dozornej rady až do zvolenia predsedu valného zhromaždenia. Ak valné zhromaždenie zvolala dozorná rada, valné zhromaždenie vedie do zvolenia predsedu zhromaždenia predseda dozornej rady alebo poverený člen dozornej rady.

 6. Valné zhromaždenie má spravidla tento priebeh:


 1. overenie uznášaniaschopnosti,

 2. otvorenie zasadnutia,

 3. schválenie rokovacieho poriadku,

 4. voľba orgánov valného zhromaždenia,

 5. schválenie programu zasadnutia alebo jeho doplnenie alebo zmena,

 6. rokovanie o jednotlivých bodoch schváleného programu,

 7. hlasovanie o jednotlivých bodoch programu.


 1. Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak sa ho zúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov z celkového počtu hlasov podľa čl. VIII ods. 3 zmluvy.

 2. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné podľa čl. VIII ods. 3 písm. a) ani písm. b) zmluvy, zasadnutie valného zhromaždenia sa nezačne a predseda spoločenstva zvolá náhradné valné zhromaždenie tak, aby sa konalo do 60 dní odo dňa uznášania neschopného valného zhromaždenia. Ak predseda spoločenstva nezvolá valné zhromaždenie alebo ho zvolá na neskorší termín, použije sa primerane čl. IX ods. 7. Predseda Spoločenstva je povinný zvolávať náhradné valné zhromaždenie, kým nebude valné zhromaždenie uznášaniaschopné, najviac však trikrát; potom zvolá mimoriadne zasadnutie valné zhromaždenie.

 3. Ak valné zhromaždenie nie je uznášaniaschopné len v bodoch programu, o ktorých sa rozhoduje podľa čl. VIII ods. 3 písm. b) zmluvy, pričom v ostatných bodoch programu je dosiahnutá uznášaniaschopnosť, rozhodovanie o bodoch programu, pri ktorých nie je dosiahnutá uznášaniaschopnosť, predseda spoločenstva presunie na koniec programu zasadnutia valného zhromaždenia. Ak ani potom nie je o týchto bodoch programu dosiahnutá uznášaniaschopnosť, predseda spoločenstva zvolá náhradné valné zhromaždenie o týchto bodoch programu primerane podľa odseku 8.

 4. Orgánmi valného zhromaždenia sú:


 1. pracovné predsedníctvo,

 2. zapisovateľ,

 3. overovatelia,

 4. mandátová komisia,

 5. volebná komisia,

 6. návrhová komisia

 7. predseda valného zhromaždenia, ak to vyplýva z týchto stanov.


 1. Pracovné predsedníctvo a zapisovateľa menuje výbor. Orgány valného zhromaždenia podľa odseku 10 písm. c) až g) volí valné zhromaždenie po overení uznášaniaschopnosti a schválení rokovacieho poriadku a pred začatím rokovania o ďalších bodoch programu.

 2. Pred začatím rokovania o schválení jednotlivých bodov programu predsedajúci vyzve prítomných, aby predložili svoje návrhy na zmenu alebo doplnenie programu valného zhromaždenia; o návrhoch sa rozhoduje hlasovaním.

 3. Valné zhromaždenie rokuje a rozhoduje len o schválených bodoch programu valného zhromaždenia a o bodoch programu, ktoré doň zaradí so súhlasom výboru predseda spoločenstva podľa čl. IX ods. 9.

 4. Každý člen spoločenstva má právo vyjadriť sa k prerokovávanej otázke v súlade so schváleným rokovacím poriadkom. Svoje právo uplatňuje tak, aby svojím vyjadrením neodôvodnene nenarúšal riadny, plynulý a rýchly priebeh rokovania.

 5. Pre zistenie uznášaniaschopnosti valného zhromaždenia, určenie účasti členov spoločenstva na zasadnutí valného zhromaždenia a určenie celkového počtu hlasov členov spoločenstva je rozhodujúci zoznam členov vyhotovený podľa čl. IV ods. 3 zmluvy, ak sa nepreukáže inak.

 6. Podrobnosti o organizácii a priebehu rokovaní valného zhromaždenia, voľbe orgánov valného zhromaždenia a orgánov spoločenstva a ďalších otázkach týkajúcich sa organizácie zasadnutia valného zhromaždenia upraví rokovací poriadok valného zhromaždenia.


ČLÁNOK X


Čiastkové schôdze valného zhromaždenia


 1. Výbor v rozhodnutí o zvolaní valného zhromaždenia rozhodne o konaní valného zhromaždenia formou čiastkových schôdzí, ak je to vzhľadom na okolnosti vhodnejšie, najmä, ak sa má rozhodovať podľa čl. VIII ods. 3 písm. b) zmluvy alebo ak zvoláva náhradné valné zhromaždenie podľa čl. X ods. 8 a 9 a ak je odôvodnený predpoklad, že riadne zasadnutie valného zhromaždenia nebude uznášaniaschopné.

 2. Všetky čiastkové schôdze jedného zasadnutia valného zhromaždenia sa zvolávajú spoločnou pozvánkou, v ktorej sa uvedie miesto, dátum a čas konania každej čiastkovej schôdze. V pozvánke sa uvedie aj termín dodatkovej čiastkovej schôdze, ktorá sa koná za podmienok podľa odseku 11; to platí aj pre oznámenie o zasadnutí valného zhromaždenia.

 3. Predseda spoločenstva určí dátumy jednotlivých čiastkových schôdzí valného zhromaždenia tak, aby sa konali v časových odstupoch najviac 30 dní.

 4. Uskutočniť sa musia všetky zvolané čiastkové schôdze.

 5. Čiastková schôdza valného zhromaždenia je uznášaniaschopná, ak sa jej zúčastní aspoň jeden člen spoločenstva.

 6. Člen spoločenstva sa môže zúčastniť aj na viacerých čiastkových schôdzach, hlasovať však môže len na jednej z nich.

 7. Čiastková schôdza nemôže meniť ani dopĺňať navrhnutý program čiastkovej schôdze; oprávnenie predsedu doplniť nové body programu podľa čl. IX ods. 9, ak ide o valné zhromaždenie zvolané na návrh, tým nie je dotknuté.

 8. Každej čiastkovej schôdzi predsedá pracovné predsedníctvo menované výborom. Zápisnicu z každej čiastkovej schôdze vyhotovuje zapisovateľ menovaný výborom. Overovateľov zápisnice, mandátovú komisiu, volebnú komisiu a návrhovú komisiu volia na každej čiastkovej schôdzi prítomní členovia spoločenstva nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva.

 9. Ten, kto vedie čiastkovú schôdzu podľa čl. X ods. 5, pred rokovaním o každom jednotlivom bode prečíta prítomným členom spoločenstva texty zápisníc z rokovania o tomto bode vyhotovené na predchádzajúcich čiastkových schôdzach; tieto zápisnice musia byť v primeranom počte vyhotovení prístupné prítomným členom spoločenstva počas celého rokovania čiastkovej schôdze. Výsledky hlasovania o jednotlivých bodoch programu na predchádzajúcich čiastkových schôdzí sa na čiastkovej schôdzi nesprístupňujú.

 10. Po vykonaní poslednej čiastkovej schôdze sa spočítajú hlasy odovzdané na jednotlivých čiastkových schôdzach. Rozhodnutie valného zhromaždenia je prijaté, ak zaň podľa súčtu hlasov odovzdaných na jednotlivých čiastkových schôdzach hlasovali členovia spoločenstva nadpolovičnou väčšinou hlasov z celkového počtu hlasov podľa čl. VIII ods. 3 zmluvy.

 11. Ak sa po sčítaní hlasov členov spoločenstva zúčastnených na všetkých zvolaných čiastkových schôdzach nedosiahne uznášaniaschopnosť podľa čl. X ods. 7, predseda spoločenstva zvolá dodatkovú čiastkovú schôdzu tak, aby sa konala do 45 dní odo dňa konania poslednej čiastkovej schôdze. Ak predseda spoločenstva dodatkovú čiastkovú schôdzu nezvolá alebo ju zvolá na neskorší termín, postupuje sa primerane podľa čl. IX ods. 7.

 12. Predseda spoločenstva oznámi členom spoločenstva výsledky hlasovania o jednotlivých bodoch programu bezodkladne po skončení poslednej čiastkovej schôdze.

 13. Člen spoločenstva má právo oznámiť výboru svoje námietky k rozhodnutiu valného zhromaždenia prijatému na čiastkových schôdzach valného zhromaždenia do jedného mesiaca od oznámenia výsledkov hlasovania.

Výbor


ČLÁNOK XI


Zloženie výboru


 1. Zvolený výbor na svojom prvom zasadnutí tajným hlasovaním zvolí


 1. predsedu spoločenstva,

 2. podpredsedu výboru a 

 3. druhého podpredsedu výboru.


 1. Predseda spoločenstva je povinný svoje zvolenie oznámiť príslušnému Okresnému  úradu do troch dní odo dňa zvolenia.

 2. Výbor na svojom prvom zasadnutí zvolí pokladníka a zapisovateľa a rozdelí pôsobnosti medzi svojich členov na zabezpečovanie


 1. hospodárenia v lesoch,

 2. hospodárenia s ostatným spoločným majetkom,

 3. ekonomiky a financovania,

 4. členskej evidencie a poštových služieb.


 1. Ak sa uvoľní funkcia člena výboru, výbor rozhodne o presune jeho pôsobnosti na iného člena výboru alebo o rozdelení jeho pôsobnosti medzi ostatných členov výboru až do nástupu náhradníka alebo do zvolenia nového člena výboru; to sa vzťahuje aj na pokladníka a zapisovateľa.

 2. Ak sa uvoľní funkcia predsedu spoločenstva, podpredsedu výboru alebo druhého podpredsedu výboru, výbor do piatich dní uskutoční voľbu uvoľnenej funkcie.


ČLÁNOK XII


Pôsobnosť výboru


 1. Výbor najmä


 1. vedie spoločenstvo,

 2. vykonáva práva zamestnávateľa,

 3. zabezpečuje všetky prevádzkové záležitosti spoločenstva,

 4. zabezpečuje vedenie predpísaného účtovníctva a ďalších dokladov spoločenstva,

 5. schvaľuje finančné transakcie spoločenstva podľa schváleného rozpočtu,

 6. vypracúva návrh účtovnej závierky, návrh rozdelenia zisku, návrh spôsobu úhrady straty, návrh rozpočtu a návrhy hospodárskych, obchodných a iných plánov spoločenstva a predkladá ich valnému zhromaždeniu na schválenie,

 7. prijíma bezpečnostné opatrenia podľa § 31 Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zabezpečuje ich uplatňovanie,

 8. navrhuje predsedovi spoločenstva zvolanie valného zhromaždenia,

 9. informuje valné zhromaždenie o výsledkoch činnosti a o stave majetku spoločenstva za predchádzajúci rok,

 10.          vedie a vyhotovuje zoznam členov a zoznam nehnuteľností,

 11. sprístupňuje členom spoločenstva, dozornej rade a iným osobám, ktoré osvedčia právny záujem, všetky dokumenty spoločenstva a vyhotovuje ich kópie a vyhotovuje výpis zo zoznamu členov alebo zo zoznamu nehnuteľností za úhradu podľa odseku 11

 12. robí právne úkony smerujúce k nadobudnutiu podielu na spoločnej nehnuteľnosti do vlastníctva spoločenstva za podmienok podľa čl. VIII písm. b) a čl. XIX ods. 4 a v prípadoch podľa čl. VI ods. 5 zmluvy,

 13. na základe poverenia valného zhromaždenia robí právne úkony smerujúce k nadobudnutiu podielu na spoločnej nehnuteľnosti do vlastníctva všetkých členov spoločenstva za podmienky podľa čl. XIX ods. 4 a v prípadoch podľa čl. VI ods. 6 a 7 zmluvy a

 14. vykonáva bežnú činnosť spoločenstva; bežnou činnosťou spoločenstva sú úkony týkajúce sa riadenia kancelárie výboru, organizovania valných zhromaždení, vedenie zoznamu členov a zoznamu nehnuteľností a vedenie archívu spoločenstva,


 1. Výbor je oprávnený za podmienky podľa čl. XIX ods. 4 uzatvárať nájomné zmluvy alebo iné obdobné zmluvy, ktorých predmetom je odplatné užívanie spoločného majetku, ak


 1. sa zmluva uzatvára na určitú dobu najviac jedného roka bez možnosti automatického predĺženia,

 2. odplata za užívanie spoločného majetku spoločenstva nieje nižšia ako odplata určená znaleckým posudkom a

 3. uzatvorením zmluvy sa má dosiahnuť verejný záujem.


 1. Ak nie je splnená podmienka podľa odseku 2 písm. c), výbor môže zmluvu podľa odseku 2 uzavrieť, ak na jej uzatvorenie dala súhlas dozorná rada.

 2. Na nájomnej zmluve alebo inej obdobnej zmluve podľa odseku 2 sa na strane prenajímateľa uvedie odkaz na všetkých spoluvlastníkov prenajímanej nehnuteľnosti alebo prenajímaného práva podľa údajov katastra nehnuteľností a údaj o ich zastúpení spoločenstvom konajúcim prostredníctvom výboru.

 3. Výbor

  a) pripravuje alebo vopred pripomienkuje a nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov výboru schvaľuje zmluvy podľa odseku 2 ich zmeny a dodatky a iné právne úkony majetkového a prevádzkového charakteru, ktoré patria do pôsobnosti výboru,

  b) pripravuje alebo vopred pripomienkuje návrhy zmlúv a iných právnych úkonov, ktoré schvaľuje valné zhromaždenie alebo ktoré v rámci riadenia bežnej činnosti spoločenstva uzatvára alebo vykonáva predseda spoločenstva.

  c) pred schválením zmluvy vykonáva a vyhodnocuje výberové konanie na uzatvorenie zmluvy, okrem zmlúv podľa odseku 2 a zmlúv na zabezpečenie bežnej činnosti spoločenstva, z návrhov alebo ponúk predložených výboru po oslovení kompetentných dodávateľov v danej oblasti; výberové konanie sa neuskutočňuje, ak by sťažilo odvrátenie alebo zmiernenie hroziacej škody alebo nepriaznivých následkov mimoriadnej udalosti.

 4. Vyhlásenie výberového konania podľa odseku 5 písm. c) obsahuje pravidlá účasti vo výberovom konaní a minimálne kritériá, ktoré musí spĺňať ponuka alebo návrh uchádzača výberového konania. Ak účastník výberového konania pravidlá účasti nedodrží alebo jeho ponuka alebo návrh nespĺňa ani minimálne kritériá, na jeho ponuku alebo návrh sa pri výberovom konaní neprihliada. Ak sa výberového konania nezúčastnia aspoň traja účastníci, výbor vyhlási nové výberové konanie; to neplatí, ak vzhľadom na situáciu na trhu nemožno odôvodnene predpokladať, že sa nového výberového konania zúčastnia aspoň traja účastníci.

 5. Pri vyhodnocovaní výberového konania výbor zoradí predložené ponuky alebo návrhy na základe týchto kritérií:


 1. pri predaji majetku spoločenstva, pri prenájme spoločného majetku a pri poskytovaní služieb spoločenstvom zostupne od najvyššej ceny alebo od ekonomicky najvýhodnejšej ponuky,

 2. pri kúpe tovarov a služieb pre spoločenstvo vzostupne od najnižšej ceny alebo od ekonomicky najvýhodnejšej ponuky.


 1. Ak je uzatvorenie zmluvy v pôsobnosti výboru, výbor nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov výboru vyberie z ponúk alebo návrhov predložených vo výberovom konaní a udelí predsedovi spoločenstva poverenie na právny úkon alebo na uzatvorenie zmluvy. Predseda spoločenstva na základe poverenia pri právnom úkone a uzatvorení zmluvy koná a podpisuje sám, alebo spolu s ďalším povereným členom výboru, ak tak ustanovujú tieto stanovy alebo ak tak určí výbor.

 2. Ak je uzatvorenie právneho úkonu v pôsobnosti valného zhromaždenia, výbor uloží predsedovi spoločenstva zaradiť schválenie predložených návrhov alebo ponúk predložených vo výberovom konaní do programu najbližšieho valného zhromaždenia.

 3. Vedenie predpísaného účtovníctva výbor zabezpečuje sám alebo prostredníctvom externého účtovníka; pri výbere externého účtovníka výbor uprednostní člena spoločenstva pred iným uchádzačom.

 4. Výška úhrady za vyhotovenie kópie dokladov spoločenstva a za výpis zo zoznamu členov alebo zoznamu nehnuteľností podľa odseku 1 písm. k) je 0,50 € za jednu stranu formátu A4 čiernobielej tlače.


ČLÁNOK XIII


Zvolávanie výboru


 1. Výbor zvoláva predseda spoločenstva podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Predseda spoločenstva zvolá výbor vždy na návrh člena výboru alebo na návrh dozornej rady.

 2. Predseda spoločenstva oznamuje dátum a program rokovania výboru ostatným členom výboru a dozornej rade najmenej tri dni pred rokovaním výboru. Ak s tým súhlasia všetci členovia výboru, možno rokovanie výboru zvolávať aj telefonicky, sms správou, elektronickou poštou alebo inou dohodnutou formou.

 3. Ak predseda spoločenstva nezvolá výbor podľa odseku 1, výbor zvolá podpredseda výboru alebo druhý podpredseda výboru, inak dozorná rada.

 4. Predseda spoločenstva pozýva na rokovanie výboru aj členov dozornej rady. Členovia dozornej rady nemajú vo výbore hlasovacie právo.

 5. Predseda spoločenstva môže na rokovanie výboru pozvať aj člena spoločenstva alebo osobu, s ktorou má spoločenstvo uzatvorenú zmluvu, ak je to potrebné v súvislosti s prerokovaním bodu programu.


ČLÁNOK XIV


Rokovanie výboru


 1. Rokovanie výboru vedie predseda spoločenstva.

 2. Predsedu spoločenstva v čase jeho neprítomnosti alebo v čase, keď je funkcia predsedu spoločenstva uvoľnená, zastupuje podpredseda výboru; podpredsedu výboru zastupuje druhý podpredseda výboru. Ak nemožno určiť zástupcu podľa prvej vety, výbor poverí zastupovaním niektorého člena výboru.

 3. Výbor rozhoduje a volí a odvoláva predsedu spoločenstva, podpredsedu výboru a druhého podpredsedu výboru nadpolovičnou väčšinou všetkých členov výboru. Prehlasovaní členovia výboru majú právo na uvedenie ich námietok k prijatému rozhodnutiu výboru v zápisnici.


ČLÁNOK XV


Členovia výboru


 1. Členovia výboru


 1. zúčastňujú sa riadenia a organizovania bežnej činnosti spoločenstva,

 2. sú povinní vykonávať svoju funkciu s odbornou starostlivosťou, hospodárne a čo najefektívnejšie v prospech spoločenstva,

 3. sú povinní aktívne pristupovať k plneniu úloh uložených valným zhromaždením, vyplývajúcich zo zákona alebo z iných všeobecne záväzných právnych predpisov, určených zmluvou, týmito stanovami, rozhodnutím výboru alebo dozornej rady,

 4. sú povinní pravidelne sa zúčastňovať rokovaní výboru a na požiadanie dozornej rady aj jej rokovaní.


 1. Predseda spoločenstva


 1. organizuje a riadi činnosť výboru,

 2. na základe rozhodnutia výboru riadi a organizuje bežnú činnosť spoločenstva,

 3. na základe poverenia výboru vyhlasuje a organizuje na výberové konania podľa čl. XIII ods. 5 písm. c) v súčinnosti najmä s členom výboru pre ekonomiku a financovanie,

 4. uzatvára v mene spoločenstva zmluvy vrátane ich zmien a dodatkov a vykonáva ďalšie právne úkony, ktoré nie sú bežnou činnosťou spoločenstva,

 5. vykonáva ďalšiu činnosť vyplývajúcu zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy, týchto stanov, rozhodnutí valného zhromaždenia alebo rozhodnutí výboru.


 1. Predseda spoločenstva pri uzatváraní zmlúv a pri právnych úkonoch, ktoré


 1. schvaľuje valné zhromaždenie, koná len na základe poverenia valného zhromaždenia,

 2. nie sú bežnou činnosťou spoločenstva, a pri uzatváraní zmlúv podľa čl. XIII ods. 2 koná na základe poverenia výboru,

 3. sú bežnou činnosťou spoločenstva a nevyžadujú písomnú formu, koná a rozhoduje samostatne.


 1. Predseda spoločenstva podpisuje zmluvy a právne úkony samostatne.

 2. Návrh na odvolanie predsedu spoločenstva, podpredsedu výboru alebo druhého podpredsedu výboru môže výboru podať člen výboru alebo dozorná rada najmä z dôvodu


 1. neospravedlnenej viac ako dvojmesačnej neprítomnosti na rokovaní výboru a zasadnutí valného zhromaždenia,

 2. nečinnosti pri zvolávaní valného zhromaždenia, ak ani po tretí krát po sebe nie je zvolané valné zhromaždenie na základe riadne doručeného návrhu,

 3. nečinnosti pri riadení a organizovaní bežnej činnosti spoločenstva dlhšej ako 30 dní,

 4. nečinnosti pri plnení ostatných úloh, ktoré vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy, týchto stanov, rozhodnutí valného zhromaždenia, rozhodnutí výboru alebo rozhodnutí dozornej rady, dlhšej ako 30 dní,

 5. vážneho alebo opakovaného porušenia povinností.


 1. Predseda spoločenstva zaradí hlasovanie o odvolaní z funkcie člena výboru do programu valného zhromaždenia alebo zvolá valné zhromaždenie o tejto otázke vždy, ak to navrhne výbor alebo dozorná rada, najmä z dôvodu


 1. neospravedlnenej viac ako dvojmesačnej neprítomnosti na rokovaní výboru,

 2. nečinnosti pri plnení úloh člena výboru, ktoré členovi výboru vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy, týchto stanov, rozhodnutí valného zhromaždenia, rozhodnutí výboru alebo rozhodnutí dozornej rady, dlhšej ako 30 dní,

 3. vážneho alebo opakovaného porušenia povinností,

 4. že odvolanie z funkcie predsedu spoločenstva, podpredseda výboru alebo druhého podpredsedu výboru nedosiahlo svoj účel.


ČLÁNOK XVI


Zodpovednosť členov výboru


 1. Členovia výboru zodpovedajú spoločenstvu za škodu a ušlý zisk spôsobené

  a) uzavretím zmlúv vrátane ich zmien alebo dodatkov alebo inými právnymi úkonmi majetkového alebo prevádzkového charakteru vykonaným bez poverenia alebo v rozpore s poverením príslušného orgánu spoločenstva, ak tieto stanovy poverenie vyžadujú,

  b) uzavretím zmluvy, ak bola spoločenstvu predložená ekonomicky výhodnejšia ponuka alebo návrh alebo taká ponuka alebo návrh existoval a členovia výboru o takej ponuke alebo návrhu vedeli alebo mali a mohli vedieť a nepredložili ho výboru na schválenie alebo pripomienkovanie pred predložením výboru alebo valnému zhromaždeniu alebo zatajili výboru skutočnosti dôležité pre posúdenie ponúk alebo návrhov.

 2. Člen výboru, ktorý sa dozvie o porušení povinností iným členom výboru, je povinný o tejto skutočnosti informovať výbor a ak ide o vážne porušenie povinností, aj dozornú radu alebo aj valné zhromaždenie.

Dozorná rada


ČLÁNOK XVII


Zloženie dozornej rady


 1. Dozorná rada volí zo svojich členov predsedu dozornej rady a podpredsedu dozornej rady.

 2. Predseda dozornej rady riadi a organizuje činnosť dozornej rady, vedie jej rokovania a predkladá valnému zhromaždeniu správy dozornej rady.

 3. Dozorná rada rozhoduje a volí a odvoláva predsedu dozornej rady nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov dozornej rady. Prehlasovaný člen dozornej rady má právo na uvedenie jeho námietok k prijatému rozhodnutiu dozornej rady v zápisnici.

 4. Predsedu dozornej rady v čase jeho neprítomnosti zastupuje podpredseda dozornej rady. Ak sa predseda dozornej rady nezúčastní rokovania dozornej rady, rokovanie dozornej rady vedie člen dozornej rady, ktorý rokovanie zvolal, inak podpredseda dozornej rady.

 5. Návrh na odvolanie predsedu dozornej rady alebo podpredsedu dozornej rady môže podať ktorýkoľvek člen dozornej rady najmä z dôvodu


 1. neospravedlnenej viac ako dvojmesačnej neprítomnosti na rokovaniach dozornej rady,

 2. nečinnosti, ak viac ako jeden mesiac neplní úlohy člena dozornej rady, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy, týchto stanov, rozhodnutí valného zhromaždenia alebo rozhodnutí dozornej rady, alebo

 3. vážneho alebo opakovaného porušenia povinností.


 1. Dozorná rada zaradí návrh na odvolanie člena dozornej rady zaradí do programu valného zhromaždenia, ak sama zvoláva valné zhromaždenie, alebo uloží alebo navrhne výboru, aby tento bod zaradil do programu najbližšieho valného zhromaždenia najmä z dôvodu


 1. neospravedlnenej viac ako dvojmesačnej neprítomnosti na rokovaniach dozornej rady,

 2. nečinnosti, ak viac ako jeden mesiac neplní úlohy člena dozornej rady, ktoré mu vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy, týchto stanov, rozhodnutí valného zhromaždenia alebo rozhodnutí dozornej rady,

 3. vážneho alebo opakovaného porušenia povinností alebo

 4. že odvolanie predsedu dozornej rady alebo podpredsedu dozornej rady z funkcie podľa odseku 5 nedosiahlo svoj účel.


 1. Člen dozornej rady, ktorý sa dozvie o porušení povinností iného člena dozornej rady, je povinný o tejto skutočnosti informovať dozornú radu alebo aj valné zhromaždenie.


ČLÁNOK XVIII


Pôsobnosť dozornej rady


 1. Dozorná rada preskúmava a vyjadruje sa najmä k


 1. návrhu účtovnej závierky,

 2. návrhu na rozdelenie zisku alebo návrhu spôsobu úhrady straty spoločenstva,

 3. návrhu rozpočtu a návrhom obchodných, hospodárskych a iných plánov spoločenstva,

 4. vedeniu pokladne a účtovníctva,

 5. výberovým konaniam a ich výsledkom,

 6. návrhom zmlúv vrátane ich zmien a dodatkov a návrhom iných právnych úkonov spoločenstva,

 7. dodržiavaniu všeobecne záväzných právnych predpisov, zmluvy, týchto stanov a rozhodnutí valného zhromaždenia alebo dozornej rady pri výkone činnosti spoločenstva.


 1. Dozorná rada je oprávnená vyžadovať od výboru informácie o hospodárení spoločenstva a nahliadať do všetkých dokladov spoločenstva. Výbor a členovia výboru sú povinní na návrh dozornej rady alebo z vlastného podnetu bez zbytočného odkladu oznámiť dozornej rade všetky skutočnosti a pripravované opatrenia, ktoré môžu mať závažný vplyv na hospodárenie alebo záujmy spoločenstva a jeho členov.

 2. Dozorná rada môže poveriť vykonaním jednotlivých úkonov jedného alebo viacerých členov dozornej rady; poverený člen dozornej rady má oprávnenia v rozsahu oprávnení dozornej rady, ak dozorná rada jeho oprávnenia neobmedzí.

 3. Dozorná rada udeľuje súhlas na vykonanie transakcie podľa čl. XIII ods. 2, ak je hodnota transakcie vyššia ako 1 000 eur a najviac 10 000 eur.

 4. Dozorná rada dáva výboru na základe jeho žiadosti stanovisko k použitiu finančných prostriedkov spoločenstva, ktoré predstavujú viac ako o 10 %-ný objem finančných prostriedkov vyhradených schváleným rozpočtom na financovanie dotknutého účelu, úkonu, úlohy alebo projektu.

 


 


ČLÁNOK XIX


Správy o kontrolnej činnosti a o zistených a odstránených nedostatkoch


 1. Dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu výročnú správu o kontrolnej činnosti a o zistených a odstránených nedostatkoch za predchádzajúci rok najneskôr ku dňu konania prvého valného zhromaždenia v kalendárnom roku.

 2. Dozorná rada predkladá valnému zhromaždeniu správu o kontrolnej činnosti kedykoľvek si ich valné zhromaždenie vyžiada; valné zhromaždenie určí na predloženie správy primeranú lehotu nie kratšiu ako dva týždne.


ČLÁNOK XX


Zvolávanie a rokovanie dozornej rady


 1. Dozornú radu zvoláva predseda dozornej rady podľa potreby, najmenej raz za mesiac. Predseda dozornej zvolá dozornú radu vždy na návrh člena dozornej rady alebo na návrh výboru.

 2. Predseda dozornej rady oznamuje dátum a program rokovania dozornej rady členom dozornej rady a výboru najmenej tri dni pred rokovaním dozornej rady. Ak s tým súhlasia všetci členovia dozornej rady, možno dozornú radu zvolávať aj telefonicky, sms správou, elektronickou poštou alebo inou dohodnutou formou.

 3. Ak predseda dozornej rady nezvolá dozornú radu podľa odseku 1, môže dozornú radu zvolať ktorýkoľvek člen dozornej rady.    

 4. Predseda spoločenstva alebo člen výboru je povinný zúčastniť sa na požiadanie dozornej rady jej rokovania najmä na účely podania informácií alebo vysvetlenia.

 5. Predseda dozornej rady môže na rokovanie dozornej rady pozvať aj člena spoločenstva alebo osoby, s ktorou má spoločenstvo uzatvorenú zmluvu, ak je to potrebné v súvislosti s prerokovaním bodu programu.

Spoločné a záverečné ustanovenia


ČLÁNOK XXI


Súhlas s týmito stanovami vyjadrí každý člen svojím podpisom v prihláške za člena spoločenstva a po ich schválení bude podpísaná prihláška s podpismi členov spoločenstva,  neoddeliteľnou súčasťou stanov a zmluvy.".


 

                                ČLÁNOK XXII


Týmito stanovami sa rušia Stanovy Urbariát-u pozem. spol. Kysucké Nové Mesto schválené v dňoch 26.a 28.10 2013.

                                 ČLÁNOK XXIII


Tieto stanovy nadobúdajú platnosť dňom schválenia valným zhromaždením a účinnosť dňom nasledujúcim po nadobudnutí platnosti.


 


 


Návrh stanov bol prerokovaný a schválený na zasadnutí výboru urbariátu 15.09.2018


 


Stanovy boli schválené na rokovaní zhromaždenia spoluvlastníkov 18.10.2018.


 


 


                                                                                             Marian Antecký


                                                                                              predseda Urbariát, pozem. spol.


                                                                                              Kysucké Nové Mesto