Prihlásenie

Kontaktný formulár

CAPTCHA
Antispamová ochrana - zadajte znaky z obrázka.
Image CAPTCHA
Tu vložte znaky z obrázka.

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

 

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

 

URBARIÁT,  pozem. spol.

Kysucké Nové Mesto,

uzatvorená podľa § 5 a nasl. Zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách (ďalej len „Zákon o PS“)

 

 

PREAMBULA

 

My, podieloví spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti špecifikovanej  touto zmluvou o pozemkovom spoločenstve (ďalej len „Zmluva“) uvedení v priloženom zozname členov pozemkového spoločenstva zakladáme v súlade s § 4 zákona o PS na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, spoločného užívania spoločnej nehnuteľnosti a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva spoločnej nehnuteľnosti pozemkové spoločenstvo (ďalej len „Spoločenstvo“) ako právnickú osobu, a to na základe nasledujúcich ustanovení Zmluvy:

 

ČLÁNOK I
Úvodné ustanovenia

 

1.1       Názov Spoločenstva:    URBARIÁT, pozem. spol. Kysucké Nové Mesto“

                                              

1.2       Sídlo Spoločenstva:     Nám. Slobody 184, 024 01 Kysucké Nové Mesto

1.3       Katastrálne územie :      Kysucké Nové Mesto

 

ČLÁNOK II
Založenie a vznik Spoločenstva

 

2.1       Spoločenstvo sa zakladá touto Zmluvou uzavretou vlastníkmi spoločnej nehnuteľnosti špecifikovanej v bode 3.1 Zmluvy uvedenými v priloženom zozname členov pozemkového spoločenstva.

2.2       O založení Spoločenstva rozhodujú vlastníci spoločnej nehnuteľnosti nadpolovičnou väčšinou hlasov počítanou podľa veľkosti spoluvlastníckych podielov. Pri výpočte počtu hlasov sa použije bod 4.4 Zmluvy.

2.3       O založení Spoločenstva a voľbe prvých členov orgánov Spoločenstva sa vyhotoví notárska zápisnica.

2.4       Vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti, ktorý nechce byť členom Spoločenstva, môže pri zakladaní Spoločenstva ponúknuť svoj podiel na predaj inému vlastníkovi podielu spoločnej nehnuteľnosti.

 

ČLÁNOK III
Spoločná nehnuteľnosť

 

3.1       Spoločná nehnuteľnosť je jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z nasledujúcich samostatných pozemkov nachádzajúcich sa v okrese Kysucké Nové Mesto, v obci Kysucké Nové Mesto, v katastrálnom území Kysucké Nové mesto:

 

3.1.1     zapísaných na liste vlastníctva číslo 1954 vedenom Správou katastra Kysucké Nové Mesto:

 

3.1.1.1    pozemok – zastavené plochy a nádvoria, s výmerou 837 m2, parcelné číslo 28, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.1.2  Stavba – iná budova, nehnuteľná kultúrna pamiatka, súpisné číslo 184, postavená na pozemku parcelné číslo 28

 

3.1.2     zapísaných na liste vlastníctva číslo 3177 vedenom Správou katastra Kysucké Nové Mesto:

 

3.1.2.1    pozemok – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 5.013 m2, parcelné číslo 1455/34, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.2    pozemok – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 790 m2, parcelné číslo 1455/35, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.3    pozemok – orná pôda, s výmerou 111 m2, parcelné číslo 1480/2, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.4    pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 382 m2, parcelné číslo 1481, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.5    pozemok – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 60 m2, parcelné číslo 1482/1, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.6    pozemok – ostatné plochy, s výmerou 4.017 m2, parcelné číslo 1482/2, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.7    pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 3.374 m2, parcelné číslo 1482/3, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.8    pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 1.297 m2, parcelné číslo 1482/7, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.9    pozemok – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 317 m2, parcelné číslo 1482/10, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.10  pozemok – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 303 m2, parcelné číslo 1482/11, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.11  pozemok – orná pôda, s výmerou 93 m2, parcelné číslo 1483/2, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.12  pozemok – orná pôda, s výmerou 68 m2, parcelné číslo 1484/2, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.13  pozemok – orná pôda, s výmerou 42 m2, parcelné číslo 1485/2, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.14  pozemok – orná pôda, s výmerou 86 m2, parcelné číslo 1486/2, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.15  pozemok – ostatné plochy, s výmerou 450 m2, parcelné číslo 1487/2, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.16  pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 42 m2, parcelné číslo 1627/221, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.17  pozemok – ostatné plochy, s výmerou 48.871 m2, parcelné číslo 1628/15, evidovaný ako parcela registra „C“,

3.1.2.18  pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 37.217 m2, parcelné číslo 1196/1, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.19  pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 15.794 m2, parcelné číslo 1196/2, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.20  pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 22.312 m2, parcelné číslo 1518/21, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.21  pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 19.516 m2, parcelné číslo 1518/22, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.22  pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 44.933 m2, parcelné číslo 1786/21, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.23  pozemok – orná pôda, s výmerou 267 m2, parcelné číslo 1786/22, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.24  pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 4.618 m2, parcelné číslo 2016, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.25  pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 319.833 m2, parcelné číslo 2658/1, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.26  pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 146 m2, parcelné číslo 2658/2, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.27  pozemok – orná pôda, s výmerou 538 m2, parcelné číslo 2698, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.28  pozemok – orná pôda, s výmerou 1.902 m2, parcelné číslo 2699, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.29  pozemok – orná pôda, s výmerou 535 m2, parcelné číslo 2701, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.30  pozemok – orná pôda, s výmerou 3.883 m2, parcelné číslo 2733, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.31  pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 84.241 m2, parcelné číslo 2829/1, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.32  pozemok – orná pôda, s výmerou 11.292 m2, parcelné číslo 3105, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.33  pozemok – orná pôda, s výmerou 784 m2, parcelné číslo 3113, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.34  pozemok – orná pôda, s výmerou 1.005 m2, parcelné číslo 3146, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.35  pozemok – orná pôda, s výmerou 1.101 m2, parcelné číslo 3260/1, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.36  pozemok – ostatné plochy, s výmerou 1.590 m2, parcelné číslo 3260/2, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.37  pozemok – orná pôda, s výmerou 1.067 m2, parcelné číslo 3323, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.38  pozemok – orná pôda, s výmerou 30.549 m2, parcelné číslo 3355/1, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.39  pozemok – orná pôda, s výmerou 18.850 m2, parcelné číslo 3357, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.40  pozemok – orná pôda, s výmerou 83.350 m2, parcelné číslo 3508/1, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.41  pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 295.531 m2, parcelné číslo 350821, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.42  pozemok – orná pôda, s výmerou 451.387 m2, parcelné číslo 3532, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.43  pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 576.316 m2, parcelné číslo 3562, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.2.44  pozemok – orná pôda, s výmerou 20 m2, parcelné číslo 4571, evidovaný ako parcela registra „E“,

 

               3.1.3.    zapísaných na liste vlastníctva číslo 8258 vedenom Správou katastra

                            Kysucké Nové Mesto:

 

3.1.3.1    pozemok – orná pôda, s výmerou 1.895 m2, parcelné číslo 3397, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.3.2    pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 64.212 m2, parcelné číslo 3412/2, evidovaný ako parcela registra „E“,

                         3.1.3.3   pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 50.633 m2, parcelné číslo 3412/3, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.3.4    pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 23.227 m2, parcelné číslo 3412/4, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.3.5    pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 150.573 m2, parcelné číslo 3412/5, evidovaný ako parcela registra „E“,

3.1.3.6    pozemok – trvalé trávne porasty, s výmerou 42.182 m2, parcelné číslo 3574, evidovaný ako parcela registra „E“ a

 

           3.1.4      zapísaných na liste vlastníctva číslo 8866 vedenom Správou katastra Kysucké Nové  

                         Mesto:

                     

                        3.1.4.1     pozemok – zastavané plochy a nádvoria, s výmerou189 m2, parcelné č.   

                                        1630/5, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.2      pozemok  - zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 385 m2, parcelné č.   

                                        1630/6, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.3      pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 189 m2, parcelné č.   

                                        1630/7, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.4      pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 189 m2, parcelné č.   

                                        1630/8, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.5     pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 384 m2, parcelné č.   

                                        1630/10, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.6     pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 16 m2, parcelné č.   

                                        1630/50, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.7     pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 10 m2, parcelné č.   

                                        1630/51, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.8     pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 149 m2, parcelné č.   

                                        1630/52, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.9     pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 285 m2, parcelné č.   

                                        1630/53, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.10   pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 487 m2, parcelné č.   

                                        1630/54, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.11   pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 922 m2, parcelné č.   

                                        1630/55, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.12    pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 106 m2, parcelné č.   

                                        1630/56, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.13    pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 265 m2, parcelné č.   

                                         1630/57, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.14    pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 107 m2, parcelné č.   

                                        1630/58, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.15    pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 116 m2, parcelné č.   

                                        1630/59, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.16    pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 7217 m2, parcelné č.   

                                         1630/60, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.17    pozemok -  orná pôda, s výmerou 872 m2, parcelné č. 1630/61, evidovaný

                                         ako parcela „C“

                        3.1.4.18    pozemok -  orná pôda, s výmerou 307 m2, parcelné č. 1703/245, evidovaný

                                          ako parcela „C“

                        3.1.4.19   pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 48 m2, parcelné č.   

                                         1741/6, evidovaný ako parcela „C“

                        3.1.4.20    pozemok -  zastavané plochy a nádvoria, s výmerou 23 m2, parcelné č.   

                                          1741/7, evidovaný ako parcela „C“

 

            3.1.5    zapísaných na liste vlastníctva číslo 4669 vedenom Správou katastra Kysucké Nové

                          Mesto:

 

3.1.5.1    pozemok – lesné pozemky, s výmerou 2.458.327 m2, parcelné číslo 3412/1, evidovaný ako parcela registra „E“,

 

3.1.6     zapísaných na liste vlastníctva číslo 8707 vedenom Správou katastra Kysucké Nové Mesto:

 

3.1.6 .1   pozemok – lesné pozemky, s výmerou 2.619.502 m2, parcelné číslo 3508/3, evidovaný ako parcela registra „E“.

 

3.2       Celková výmera pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je 7 517 547 m2.

             Z tejto výmery  m2 zodpovedá podielom v správe Slovenského pozemkového fondu SR:

-        Vlastníctvo Slovenskej republiky vo výmere 535 268,10 m2

-        Vlastníctvo neznámych vlastníkov vo výmere 1 003 273,26 m2

3.3       Spoločná nehnuteľnosť je nedeliteľná, ak v bode 3.9 Zmluvy nie je uvedené inak. Podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti nemožno zrušiť a vyporiadať dohodou o zrušení spoluvlastníctva podľa § 141 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  alebo podaním návrhu na vyporiadanie spoluvlastníctva na súd podľa § 142 Občianskeho zákonníka.

3.4       Pri prevode podielu spoločnej nehnuteľnosti nesmie vzniknúť spoluvlastnícky podiel na spoločnej nehnuteľnosti, ktorému zodpovedá výmera menšia ako 2.000 m2.

3.5       Na prevod podielu spoločnej nehnuteľnosti medzi členmi Spoločenstva sa nevzťahuje ustanovenie § 140 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov o predkupnom práve. Ak člen Spoločenstva prevádza svoj spoluvlastnícky podiel, môže ho ponúknuť na predaj ostatným členom Spoločenstva prostredníctvom výboru. Ak o podiel neprejavia záujem ostatní členovia Spoločenstva, môže ho predať tretej osobe.

3.6       Ustanovenie prvej vety bodu 3.5 Zmluvy sa nevzťahuje na prevod podielov spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje Slovenský pozemkový fond, podľa bodu 5.1.1 Zmluvy. Prevod podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa prvej vety upravuje bod 5.5 Zmluvy a body 4.8, 4.9 a 4.12 Stanov.

3.7       Prevod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je zakázaný.

3.8       Prevod alebo prechod vlastníckeho práva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti na Spoločenstvo je zakázaný.

3.9       Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno na základe rozhodnutia valného zhromaždenia oddeliť novovytvorený pozemok, ak:

 

3.9.1     ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku zastavanému stavbou povolenou podľa Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, ak nejde o neoprávnenú stavbu,

3.9.2     sa mení účelové využitie spoločnej nehnuteľnosti alebo jej časti podľa príslušných predpisov,

3.9.3     ide o prechod vlastníckeho práva k pozemkom vyvlastnením alebo na účel, na ktorý možno pozemok vyvlastniť,

3.9.4     ide o prevod vlastníckeho práva k pozemku v chránenom území alebo jeho ochrannom pásme podľa príslušného predpisu alebo

3.9.5     tak ustanovujú príslušné predpisy.

 

3.10      Členovia Spoločenstva môžu spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť prenajať.

 

ČLÁNOK IV
Členovia Spoločenstva

 

4.1       Členmi Spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti.

4.2       Členstvo v Spoločenstve vzniká a zaniká prevodom alebo prechodom vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti.

4.3       Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti vstupuje do práv a povinností člena Spoločenstva v rozsahu nadobúdaného podielu a je povinný do dvoch (2) mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva pristúpiť k Zmluve. Nadobúdateľ pristupuje k Zmluve tak, že Spoločenstvu doručí podpísané písomné vyhlásenie o pristúpení k Zmluve na formulári spracovanej prihlášky, v ktorej musia byť uvedené údaje podľa bodu 6.1 Zmluvy spolu s kópiou záznamovej listiny podľa, ktorej bol zapísaný spoluvlastnícky podiel  na liste vlastníctva Správou katastra.

              Nadobúdateľ podielu spoločnej nehnuteľnosti, ktorý nechce byť členom Spoločenstva môže ponúknuť svoj podiel na predaj inému vlastníkovi podielu spoločnej nehnuteľnosti prostredníctvom výboru.

4.4       Pomer účasti členov Spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúci z členstva v Spoločenstve je vyjadrený ich podielmi na spoločnej nehnuteľnosti. Podiel na spoločnej nehnuteľnosti člena sa vypočíta ako súčet jeho podielov jednotlivých pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti. Podiel člena  na spoločnej nehnuteľnosti sa vyjadruje v metroch štvorcových.

4.5       Člen Spoločenstva má právo najmä:

 

4.5.1     zúčastňovať sa na správe a hospodárení so spoločnou nehnuteľnosťou a spoločným majetkom,

4.5.2     vyjadrovať sa k správe a hospodáreniu so spoločnou nehnuteľnosťou a spoločným majetkom a k činnosti orgánov Spoločenstva,

4.5.3     voliť a odvolávať členov orgánov Spoločenstva,

4.5.4     byť volený za člena orgánov Spoločenstva,

4.5.5     dostávať všetky informácie o hospodárení Spoločenstva, o činnosti orgánov Spoločenstva, nahliadať do všetkých dokumentov Spoločenstva vrátane účtovnej evidencie a robiť si z nich výpisy či odpisy,

4.5.6     na podiel na výnosoch Spoločenstva a na majetku Spoločenstva určenom na rozdelenie.

 

4.6       Člen Spoločenstva je povinný najmä:

 

4.6.1     zúčastňovať sa na správe a hospodárení so spoločnou nehnuteľnosťou a spoločným majetkom,

4.6.2     zdržať sa konania, ktoré by na úkor Spoločenstva alebo všetkých jeho členov zvýhodňovalo len niektorých členov Spoločenstva alebo tretie osoby,

4.6.3     za mimoriadnych okolností, ktoré mimoriadne závažným spôsobom ohrozujú záujmy Spoločenstva a jeho členov, napríklad v prípade požiaru alebo inej živelnej pohromy, bezodkladne poskytnúť primeranú súčinnosť a prostriedky na odvrátenie hrozby alebo zmenšenie jej následkov,

4.6.4     dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa na neho vzťahujú z dôvodu členstva v Spoločenstve, Zmluvu, stanovy a rozhodnutia orgánov Spoločenstva.

 

4.7       Plnenie povinností vo väčšom rozsahu, ako zodpovedá členovi Spoločenstva podľa veľkosti jeho spoluvlastníckeho podielu, môže spoluvlastník prevziať na seba len dobrovoľne.

 

 

ČLÁNOK V
Slovenský pozemkový fond

 

5.1       Slovenský pozemkový fond:

 

5.1.1     spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu,

5.1.2     nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastníckeho právo nie je evidované v katastri nehnuteľností a

5.1.3     nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti, ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.

 

5.2       Slovenský pozemkový fond nemôže pozemky, ktoré zodpovedajú podielom spoločnej nehnuteľnosti podľa bodu 5.1 Zmluvy sám užívať, ale ich na účely podnikania podľa bodu 11.1 Zmluvy prenajíma Spoločenstvu alebo za rovnakých podmienok nájomcovi, ktorému členovia Spoločenstva prenajali spoločnú nehnuteľnosť.

5.3       Slovenský pozemkový fond vykonáva práva člena Spoločenstva, len ak valné zhromaždenie rozhoduje o zásadných otázkach Spoločenstva podľa bodu 8.3 Zmluvy.

5.4       Slovenský pozemkový fond v konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti uvedených v bode 5.1 Zmluvy vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.

5.5       Slovenský pozemkový fond môže pozemky s výmerou zodpovedajúcou podielom spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu, ktoré spravuje podľa bodu 5.1.1 Zmluvy, ku ktorým neboli uplatnené reštitučné nároky, previesť do vlastníctva iných osôb, až potom, čo si členovia Spoločenstva k týmto podielom neuplatnili predkupné právo.

 

ČLÁNOK VI.
Zoznam členov Spoločenstva

 

6.1       Spoločenstvo vedie zoznam členov Spoločenstva (ďalej len „Zoznam“). Do zoznamu sa zapisuje:

 

6.1.1     meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia fyzickej osoby,

6.1.2     názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,

6.1.3     pomer účasti člena Spoločenstva na výkone práv a povinností vyjadrený v metroch štvorcových.

6.1.4     dátum a právny dôvod vzniku členstva v Spoločenstve a

6.1.5     dátum zápisu do Zoznamu.

 

6.2       Do Zoznamu sa zapisujú všetky zmeny evidovaných skutočností vrátane zmien v členstve Spoločenstva. Členovia Spoločenstva a Slovenský pozemkový fond sú povinní všetky zmeny evidovaných skutočností nahlásiť Spoločenstvu do dvoch (2) mesiacov odo dňa ich vzniku. Spoločenstvo je povinné zapísať do Zoznamu zmeny evidovaných skutočností do piatich (5) dní odo dňa ich nahlásenia.

6.3       Spoločenstvo je povinné každoročne do 31. 03. zaslať obvodnému lesnému úradu Zoznam aktualizovaný k 31. 12. predchádzajúceho roka.

6.4       Spoločenstvo je povinné okrem postupu podľa bodu 6.2 Zmluvy vyhotoviť aktuálny Zoznam tiež v primeranej lehote pred konaním valného zhromaždenia a pred výplatou výnosov z hospodárenia na účely zistenia členov Spoločenstva a pomeru ich účasti na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v Spoločenstve.

6.5       Člen Spoločenstva a Slovenský pozemkový fond má právo nahliadnuť do Zoznamu a robiť si z neho výpisy. Spoločenstvo je povinné:

 

6.5.1     umožniť každému, kto osvedčí právny záujem, nahliadnuť do Zoznamu a

6.5.2     vydať členovi Spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v Spoločenstve a výpis zo Zoznamu.

 

ČLÁNOK VII
Orgány Spoločenstva

 

7.1       Orgánmi Spoločenstva sú:

 

7.1.1     valné zhromaždenie,

7.1.2     výbor a

7.1.3     dozorná rada.

 

7.2       Dozorná rada a výbor sú volenými orgánmi Spoločenstva.

7.3       Dĺžka funkčného obdobia volených orgánov Spoločenstva je päť (5) rokov. Členov volených orgánov Spoločenstva volí a odvoláva valné zhromaždenie. Valné zhromaždenie môže člena voleného orgánu Spoločenstva odvolať kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu.

7.4       Členstvo vo volenom orgáne Spoločenstva je nezlučiteľné s členstvom v inom volenom orgáne Spoločenstva.

7.5       Volené orgány Spoločenstva zodpovedajú za výkon svojej činnosti  zhromaždeniu.

7.6       Členom voleného orgánu Spoločenstva možno priznať za výkon ich funkcie odmenu. O odmene a  výške odmeny rozhodne valné zhromaždenie.

 

ČLÁNOK VIII.
Zhromaždenie

 

8.1       Zhromaždenie ako schôdza všetkých členov Spoločenstva je najvyšším orgánom Spoločenstva.

8.2       Do pôsobnosti zhromaždenia patrí najmä:

 

8.2.1     schvaľovať zmluvu o Spoločenstve a jej zmeny,

8.2.2     schvaľovať stanovy a ich zmeny,

8.2.3     voliť a odvolávať členov volených orgánov Spoločenstva,

8.2.4     rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti podľa bodu 3.9 Zmluvy,

8.2.5     rozhodovať o hospodárení Spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a nakladaní s majetkom Spoločenstva,

8.2.6     schvaľovať ročnú účtovnú závierku, rozpočet, hospodárske, obchodné a iné plány Spoločenstva,

8.2.7     rozhodovať o tvorbe fondov a schvaľovať štatúty týchto fondov,

8.2.8     rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,

8.2.9     rozhodovať o odmene a výške odmeny člena voleného orgánu Spoločenstva za výkon funkcie,

8.2.10   kontrolovať činnosť orgánov Spoločenstva a vyžadovať prijatie opatrení na nápravu,

8.2.11   rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu Spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,

8.2.12   rozhodovať o zrušení Spoločenstva,

8.2.13   rozhodovať o ďalších záležitostiach Spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je Zákonom o PS zverené iným orgánom Spoločenstva.

 

8.3       Rozhodovanie podľa bodov 8.2.1, 8.2.2, 8.2.4, 8.2.11 a 8.2.12 je rozhodovaním o zásadných otázkach Spoločenstva.

8.4       O zásadných otázkach Spoločenstva rozhoduje  zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov členov Spoločenstva. V ostatných prípadoch rozhoduje valné zhromaždenie nadpolovičnou väčšinou hlasov členov Spoločenstva, ktorých podiely na spoločnej nehnuteľnosti nespravuje alebo s ktorými nenakladá Slovenský pozemkový fond.

8.5       Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia valného zhromaždenia. Každý člen Spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach.

8.6       Výbor môže zvolať mimoriadne  zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia Spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa bodu 8.4 Zmluvy. Na mimoriadnom zasadnutí  zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov Spoločenstva.  Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o zásadných otázkach Spoločenstva

8.7       Každý člen Spoločenstva má pri rozhodovaní na  zhromaždení taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru jeho účasti na výkone práv a povinností člena Spoločenstva podľa bodu 4.4 Zmluvy, vyjadreného v metroch štvorcových.

 

CLÁNOK IX.
Výbor

 

9.1       Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom Spoločenstva

9.2       Výbor:

 

9.2.1     riadi činnosť Spoločenstva a rozhoduje o všetkých záležitostiach, o ktorých to ustanovuje Zákon o PS, Zmluva alebo stanovy Spoločenstva, alebo o ktorých  rozhodne valné zhromaždenie, ak nie sú Zákonom o PS zverené iným orgánom Spoločenstva, alebo ak si rozhodovanie o nich nevyhradilo valné zhromaždenie podľa bodu 8.2.12 Zmluvy,

9.2.2     zabezpečuje plnenie povinností Spoločenstva vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov, Zmluvy a stanov Spoločenstva a

9.2.3     vykonáva rozhodnutia valného zhromaždenia.

 

9.3       Výbor koná za členov Spoločenstva pred súdmi a orgánmi verejnej správy vo veciach:

 

9.3.1     podnikania na spoločnej nehnuteľnosti,

9.3.2     spoločného užívania spoločnej nehnuteľnosti a

9.3.3     obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich zo spoluvlastníctva spoločnej nehnuteľnosti.

 

9.4       Výbor môže členov Spoločenstva zastupovať vo veciach nadobúdania vlastníctva k sporným nehnuteľnostiam, ktoré sa majú stať súčasťou spoločnej nehnuteľnosti.           

9.5       Body 9.3 Zmluvy a 9.4 Zmluvy sa nevzťahujú na členov Spoločenstva, za ktorých koná Slovenský pozemkový fond podľa bodu 5.4 Zmluvy.

9.6       Pri výkone svojej činnosti je výbor povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, Zmluvu, stanovy Spoločenstva a rozhodnutia valného zhromaždenia.

9.7       Výbor má najmenej päť členov. Počet členov výboru určia stanovy Spoločenstva.

9.8       Ak zo stanov Spoločenstva nevyplýva niečo iné, za výbor koná navonok predseda Spoločenstva. Podpis predsedu spoločenstva a ďalšieho člena výboru zapísaného v registri pozemkových spoločenstiev sa vyžaduje vždy, ak ide o právny úkon, na ktorý je predpísaná písomná forma.

9.9       Predsedu Spoločenstva v prípade jeho neprítomnosti môže zastupovať ďalší člen výboru, ktorý je zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev.

9.10      Členovi výboru možno priznať za výkon jeho funkcie odmenu.

 

ČLÁNOK X.
Dozorná rada

 

10.1      Dozorná rada je kontrolný orgán Spoločenstva

10.2      Dozorná rada:

 

10.2.1   kontroluje všetku činnosť Spoločenstva a jeho orgánov,

10.2.2   prijíma, prerokúva a reaguje na podnety a sťažnosti členov Spoločenstva a

10.2.3   upozorňuje výbor na zistené nedostatky, navrhuje výboru spôsob ich odstránenia a určuje lehotu na ich odstránenie.

 

10.3      Dozorná rada je povinná predkladať valnému zhromaždeniu správy o kontrolnej činnosti a o zistených a odstránených nedostatkoch.

10.4      Dozorná rada má právo zvolať valné zhromaždenie, ak:

 

10.5.1   dochádza alebo už došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku Spoločenstva,

10.5.2   je podozrenie, že došlo k porušeniu všeobecne záväzného právneho predpisu, Zmluvy alebo stanov Spoločenstva,

10.5.3   výbor v určenej lehote nezaistí nápravu zistených nedostatkov alebo

10.5.4   sa dozorná rada odôvodnene domnieva, že sú inak závažne ohrozené záujmy Spoločenstva a jeho členov.

10.5.5 Dozorná rada má v takom prípade povinností výboru podľa § 14 ods. 1 z. 97/2013

 

10.5      Dozorná rada má najmenej troch (3) členov. Počet členov dozornej rady určia stanovy Spoločenstva. Členom dozornej rady môže byť aj iná osoba ako člen Spoločenstva. Počet členov dozornej rady, ktorí nie sú členmi Spoločenstva, musí byť menší ako počet členov dozornej rady, ktorí sú členmi Spoločenstva.

 

 10.6.   Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady. Predsedu dozornej rady volí dozorná rada z členov dozornej rady.

 

 

ČLÁNOK XI.
Hospodárenie Spoločenstva

 

11.1      Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti, spoločného užívania spoločnej nehnuteľnosti a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi:

 

11.1.1   vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov,

11.1.2   hospodári v lesoch

11.1.3   vykonáva inú podnikateľskú činnosť v rozsahu uvedenom v stanovách a

11.1.4   rozhoduje o výkone práva poľovníctva.

 

Článok XII.
Zrušenie a zánik Spoločenstva

 

12.1      Spoločenstvo sa zrušuje:

 

12.1.1   nadobudnutím vlastníctva k spoločnej nehnuteľnosti jedným vlastníkom,

12.1.2   dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení Spoločenstva alebo dňom, keď toto rozhodnutie nadobudne právoplatnosť,

12.1.3   zrušením konkurzu po splnení rozvrhového uznesenia, zrušením konkurzu z dôvodu, že majetok úpadcu nepostačuje na úhradu výdavkov a odmenu správcu konkurznej podstaty, zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, zastavením konkurzného konania pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu pre nedostatok majetku, zrušením konkurzu po splnení konečného rozvrhu výťažku,

12.1.4   rozhodnutím valného zhromaždenia.

 

12.2      Spoločenstvo zaniká dňom výmazu z registra pozemkových spoločenstiev.

 

ČLÁNOK XIII.
Stanovy

 

13.1      Spoločenstvo vydá stanovy, ktoré podrobnejšie upravia najmä:

             13.1.1  práva a povinnosti členov Spoločenstva,

13.1.2   vnútornú organizáciu Spoločenstva,

13.1.3   pôsobnosť, práva a povinnosti orgánov Spoločenstva,

13.1.4   spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia orgánov Spoločenstva,

13.1.5   hlasovací poriadok orgánov Spoločenstva,

13.1.6   voľbu, vymenovávanie a odvolávanie členov volených orgánov Spoločenstva a

13.1.7   hospodárenie Spoločenstva.

 

13.2      V prípadoch, v ktorých je znenie Stanov v rozpore so Zmluvou majú prednosť ustanovenia Zmluvy.

 

ČLÁNOK XIV.
Záverečné ustanovenia

 

14.1      Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je zoznam členov Spoločenstva vyhotovený tak, aby v deň podpisu Zmluvy bol aktuálny a nie starší ako tri (3) mesiace.

14.2      Na otázky Zmluvou a stanovami Spoločenstva neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia Zákona o PS a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.

14.4      Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny všeobecne záväzného predpisu niektoré ustanovenie Zmluvy alebo stanov stalo neplatným, neúčinným, na platnosť, účinnosť ostatných ustanovení zmenou všeobecne záväzného právneho predpisu nedotknutých to nemá vplyv. Výbor v takomto prípade vyhotoví doložku k Zmluve prípadne k stanovám, v ktorej uvedie, ktoré ustanovenie Zmluvy respektíve stanov,  na základe akého všeobecne záväzného právneho predpisu sa stalo neplatným alebo neúčinným a vhodným spôsobom o tom informuje členov Spoločenstva a jeho orgány.

14.5      Spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, že je určitým a zrozumiteľným prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, a že Zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok. Spoluvlastníci spoločnej nehnuteľnosti ďalej vyhlasujú, že sa zaväzujú Zmluvu dodržiavať. Na znak toho a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú, čím sa stávajú členmi Spoločenstva. Podpisy členov Spoločenstva tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.

 

Zmluva bola schválená na  zhromaždeniach čiastkových schôdzi konaných v dňoch 26.a 28.10.2013.

 

 

 

          MUDr. Mária Ivánková                                                                      Marián Antecký                                                       

podpredseda  Urbariátu   pozem. spol.                                         predseda Urbariátu pozem. spol.