Prihlásenie

Zmluva o pozemkovom spoločenstve

 

 Zmluva o pozemkovom spoločenstve
Urbariát, pozem. spol. Kysucké Nové Mesto,
uzatvorená podľa § 5 Zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
ČLÁNOK I 
Úvodné ustanovenia
(1) Pozemkové spoločenstvo má názov „Urbariát, pozem. spol. Kysucké  Nové Mesto“ (ďalej len „spoločenstvo“) .
(2) Spoločenstvo má sídlo na Nám. Slobody 184, 024 01 Kysucké Nové Mesto.
(3) Spoločenstvo bolo založené dňa 28.10.2013. Spoločenstvo vzniklo dňa 3.12.2013 zápisom do registra pozemkových spoločenstiev na Obvodnom lesnom úrade Žilina. Dňom vzniku spoločenstva prešli naň práva a povinnosti, ktoré vznikli jednotlivým vlastníkom podielov na spoločnej nehnuteľnosti v súvislosti s jej obhospodarovaním počas existencie pozemkového spoločenstva Urbariát pozemkové spoločenstvo Kysucké Nové Mesto bez právnej subjektivity (§ 31 ods. 14 zákona) a ZML – Urbariát, Kysucké Nové Mesto
(4) Spoločenstvo hospodári a podniká na spoločnej nehnuteľnosti, zabezpečuje jej spoločné užívanie a obstarávanie spoločných vecí vyplývajúcich z jej vlastníctva a z
a) výkonu poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiaceho spracovania alebo úpravy poľnohospodárskych produktov,
b) hospodárenia v lesoch,
c) výkonu práva poľovníctva.
(5) Spoločenstvo vykonáva inú podnikateľskú činnosť, ktorú upravia stanovy.
(6) Podrobnosti o hospodárení a podnikaní spoločenstva upravia stanovy.
(7) Spoločenstvo nezdružuje vlastníkov spoločne obhospodarovaných nehnuteľností.
ČLÁNOK II 
Členovia Spoločenstva
(1) Členmi spoločenstva sú všetci vlastníci podielov spoločnej nehnuteľnosti (§ 9 ods. 1 zákona). Zoznam členov spoločenstva je prílohou k tejto zmluve.
(2) Člen spoločenstva má práva a povinnosti, ktoré mu patria podľa zákona a podľa tejto zmluvy (§ 9 ods. 2 a 3 zákona).
(3) Nadobúdateľ vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti je povinný do dvoch mesiacov odo dňa nadobudnutia vlastníckeho práva k podielu spoločnej nehnuteľnosti písomne oznámiť spoločenstvu svoje meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia, ak je fyzickou osobou, alebo svoj názov, sídlo a identifikačné číslo, ak je právnickou osobou, dátum a právny titul nadobudnutia vlastníctva k podielu na spoločnej nehnuteľnosti a identifikačné údaje osoby, od ktorej nadobudol vlastníctvo podielu spoločnej nehnuteľnosti; prílohou k oznámeniu je listina, na základe ktorej nadobudol vlastníctvo k podielu na spoločnej nehnuteľnosti (§ 18 ods. 3 zákona).
(4) Pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúci z členstva v spoločenstve sa vypočítava ako súčet jeho podielov jednotlivých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti a vyjadruje v metroch štvorcových (§ 9 ods. 5 zákona).
(5) Člen spoločenstva má právo najmä
a) zúčastňovať sa na správe a hospodárení so spoločnou nehnuteľnosťou a majetkom spoločenstva,
b) zúčastňovať sa valného zhromaždenia, vyjadrovať sa ku všetkým prerokovávaným veciam, dávať návrhy, požadovať vysvetlenia, najmä k správe a hospodáreniu so spoločnou nehnuteľnosťou, majetkom spoločenstva a k činnosti orgánov spoločenstva,
c) voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva,
d) byť volený za člena orgánov spoločenstva,
e) dostávať všetky informácie o hospodárení spoločenstva, hospodárení so spoločnou nehnuteľnosťou a majetkom spoločenstva, činnosti orgánov spoločenstva,
f) nahliadať do všetkých dokumentov spoločenstva vrátane účtovnej evidencie a robiť si z nich výpisy alebo na požiadanie dostať ich kópiu za úhradu skutočných nákladov nevyhnutných na jej vyhotovenie (§ 21 ods. 2 a 3 zákona); výšku úhrady upravia stanovy,
g) na požiadanie dostať výpis zo zoznamu členov spoločenstva alebo zoznamu údajov o spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve členov spoločenstva (ďalej len „zoznam nehnuteľností“) za úhradu skutočných nákladov nevyhnutných na jeho vyhotovenie (§ 21 ods. 3 zákona); výšku úhrady upravia stanovy,
h) na požiadanie dostať jedno vyhotovenie tejto zmluvy alebo stanov v listinnej alebo elektronickej podobe bez úhrady (§ 5 ods. 4 zákona),
i) na podiel na výnosoch spoločenstva a na majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva.
(6) Výbor je povinný osobe, ktorá osvedčí právny záujem, najmä každému členovi spoločenstva a fondu,
a) umožniť nahliadnuť do zoznamu členov spoločenstva, zoznamu nehnuteľností a do všetkých dokumentov spoločenstva vrátane účtovnej evidencie a umožniť im robiť z nich výpisy
b) vyhotoviť na požiadanie kópiu dokladov podľa odseku 5 písm. f) za úhradu skutočných nákladov nevyhnutných na jej vyhotovenie (§ 21 ods. 2 a 3 zákona),
c) vydať členovi spoločenstva, ktorý o to písomne požiada, potvrdenie o členstve v spoločenstve a výpis zo zoznamu členov spoločenstva a zoznamu nehnuteľností za úhradu skutočných nákladov nevyhnutných na jej vyhotovenie (§ 21 ods. 3 zákona),
d) vydať členovi spoločenstva na požiadanie jedno vyhotovenie tejto zmluvy alebo stanov v listinnej alebo elektronickej podobe bez úhrady (§ 5 ods. 4 zákona).
(7) Člen spoločenstva je povinný najmä
a) zdržať sa konania, ktoré by na úkor spoločenstva alebo všetkých jeho členov zvýhodňovalo len niektorých členov spoločenstva alebo tretie osoby, najmä porušenia mlčanlivosti o skutočnostiach, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, daňového tajomstva, bankového tajomstva alebo ochrany osobných údajov alebo inej ochrany,
b) za výnimočných okolností, ktoré mimoriadne závažným spôsobom ohrozujú záujmy spoločenstva a jeho členov, napríklad v prípade požiaru alebo inej živelnej pohromy, bezodkladne poskytnúť primeranú súčinnosť a prostriedky na odvrátenie hrozby alebo zmenšenie jej následkov,
c) dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, ktoré sa na neho vzťahujú z dôvodu členstva v spoločenstve, zmluvu, stanovy a rozhodnutia orgánov spoločenstva,
d) oznámiť spoločenstvu každú zmenu skutočností zapísaných v zozname členov spoločenstva do dvoch mesiacov odo dňa vzniku zmeny (§ 18 ods. 3 druhá veta zákona).
(8) Ak výbor umožní členovi spoločenstva nahliadnuť do všetkých dokumentov spoločenstva vrátane účtovnej evidencie, urobiť si z nich výpisy alebo mu na požiadanie vyhotoví ich kópiu, predloží mu na podpis potvrdenie o sprístupnení týchto dokumentov spolu s vyhlásením, že sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach uvedených v týchto dokumentoch, ktoré sú predmetom obchodného tajomstva, daňového tajomstva, bankového tajomstva alebo ochrany osobných údajov alebo inej ochrany; súčasťou potvrdenia je poučenie, že ak člen spoločenstva odmietne uvedené vyhlásenie podpísať, nezbavuje sa tým zodpovednosti za porušenie mlčanlivosti.
(9) Plnenie povinností vo väčšom rozsahu, ako prislúcha členovi spoločenstva podľa jeho pomeru účasti na výkone práv a povinností vyplývajúci z členstva v spoločenstve, môže člen spoločenstva prevziať na seba len dobrovoľne.
(10) Ak člen spoločenstva poruší povinnosť podľa odseku 3 alebo odseku 7 písm. d), spoločenstvo má právo zadržať členovi spoločenstva úhradu podielu na výnosoch spoločenstva a na majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva až do splnenia povinnosti (§ 544 až 545a Občianskeho zákonníka).
ČLÁNOK III 
Slovenský pozemkový fond
(1) Práva a povinnosti člena spoločenstva, ktorým je Slovenská republika (ďalej len „štát“) alebo nezistený vlastník, vykonáva Slovenský pozemkový fond (ďalej len „fond“) v rozsahu ustanovenom zákonom (najmä § 10 zákona).
(2) Podiely spoločnej nehnuteľnosti, ktoré spravuje a s ktorými nakladá fond, sú predmetom nájomnej zmluvy uzatvorenej medzi fondom a spoločenstvom na čas od 20.3.2017 do 31.12.2019. Táto nájomná zmluva skončí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.
ČLÁNOK IV 
Zoznam členov spoločenstva
(1) Zoznam členov spoločenstva vedie výbor. Do zoznamu sa zapisuje:
a) meno, priezvisko, trvalý pobyt a dátum narodenia člena spoločenstva, ak ide o fyzickú osobu,
b) názov, sídlo a identifikačné číslo člena spoločenstva, ak ide právnickú osobu,
c) pomer účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve,
d) dátum vzniku členstva v spoločenstve,
e) identifikačné údaje právneho predchodcu člena spoločenstva v rozsahu podľa písmen a) a b),
f) dátum zápisu do zoznamu členov spoločenstva a
g) právny dôvod vzniku členstva.
(2) Výbor priebežne aktualizuje zoznam členov spoločenstva. Výbor je povinný zapísať do zoznamu členov spoločenstva každú zmenu skutočností zapísaných v zozname členov spoločenstva do piatich dní odo dňa jej oznámenia (§ 18 ods. 3 tretia veta zákona).
(3) Výbor vždy vyhotoví aktuálny zoznam členov spoločenstva v primeranej dobe pred zasadnutím valného zhromaždenia a pred výplatou výnosov z hospodárenia a majetku spoločenstva určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva na účely presného zistenia členov spoločenstva a pomeru ich účasti na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve.
(4) Podrobnosti o vedení zoznamu členov spoločenstva upravia stanovy.
SPOLOČNÁ NEHNUTEĽNOSŤ
ČLÁNOK V 
(1) Pozemky tvoriace spoločnú nehnuteľnosť sú uvedené v zozname nehnuteľností (§ 18 ods. 2 zákona). Zoznam nehnuteľností je prílohou k tejto zmluve. Podrobnosti o vedení zoznamu nehnuteľností upravia stanovy.
(2) Súčasťou spoločnej nehnuteľnosti nie sú stavby (§ 8 ods. 1 tretia veta zákona). Ak je na listoch vlastníctva, na ktorých je v katastri nehnuteľností evidovaná spoločná nehnuteľnosť, zapísaná aj stavba, výbor vykoná všetky kroky potrebné na vyčlenenie takej stavby na osobitný list vlastníctva, ak takú úpravu nevykoná orgán správy katastra nehnuteľností z vlastného podnetu. Vlastníkmi stavby naďalej ostávajú tí istí spoluvlastníci, ktorí ju vlastnia pred vyčlenením zo spoločnej nehnuteľnosti. Ak je parcela zastavaná touto stavbou zapísaná na liste vlastníctva, na ktorom je evidovaná spoločná nehnuteľnosť, táto parcela zostáva spoločnou nehnuteľnosťou. Ak je stavba na liste vlastníctva evidovaná ako výlučné vlastníctvo (1/1) spoločenstva, ostáva toto vlastníctvo nedotknuté.
(3) Výbor môže v mene členov spoločenstva prenajať spoločnú nehnuteľnosť alebo jej časť inej osobe ako aj uzatvoriť zmluvu o užívaní poľovného revíru, ak valné zhromaždenie nerozhodne inak [§ 16 ods. 2 písm. b) zákona]. Dojednanie podmienok nájomnej zmluvy alebo zmluvy o užívaní poľovného revíru a ich uzavretie vykonáva výbor; spôsob určenia výšky nájomného a iných podmienok nájomnej zmluvy upravia stanovy.
ČLÁNOK VI 
(1) Ak člen spoločenstva prevádza svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti, je vždy povinný oznámiť to bezodkladne spoločenstvu.
(2) Ak člen spoločenstva prevádza svoj podiel na spoločnej nehnuteľnosti alebo jeho časť inej osobe než členovi spoločenstva okrem svojej blízkej osoby, je povinný ho ponúknuť ostatným členom spoločenstva (§ 9 ods. 8 prvá veta zákona).
(3) Člen spoločenstva má právo požiadať výbor, aby ponuku podľa odseku 2 vykonal v jeho mene (§ 9 ods. 8 prvá veta zákona). Ak výbor súhlasí, výbor túto ponuku uvedie v programe najbližšieho valného zhromaždenia, ktorý je súčasťou pozvánky na zasadnutie valného zhromaždenia a oznámení o zasadnutí valného zhromaždenia (§ 14 ods. 3 tretia veta zákona). Lehota na prejavenie záujmu ostatných spoluvlastníkov sa v takom prípade určí tak, aby ostatní spoluvlastníci mohli svoj záujem prejaviť najneskôr na zasadnutí valného zhromaždenia.
(4) Výbor neprijme žiadosť člena spoločenstva podľa odseku 3, ak člen spoločenstva prevádza podiel len na niektorých pozemkoch patriacich do spoločnej nehnuteľnosti, na ktorých má svoj podiel, a upozorní ho, že taký prevod je zakázaný (§ 9 ods. 9 zákona).
(5) Výbor má právo vždy prejaviť záujem o nadobudnutie podielu v prospech spoločenstva; to neplatí, ak by nadobudnutím tohto podielu celkový podiel na spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločenstva presiahol 49 % (§ 9 ods. 11 zákona). Ak dôjde k uzavretiu zmluvy o prevode podielu, vlastníkom podielu sa stáva spoločenstvo.
(6) Ak tým valné zhromaždenie poverí výbor, výbor má na náklady spoločenstva právo (§ 9 ods. 10 zákona)
a) prejaviť záujem o nadobudnutie podielu spoločnej nehnuteľnosti v mene všetkých členov spoločenstva v ich prospech, ak člen spoločenstva prevádza svoj podiel inému členovi spoločenstva,
b) uplatniť predkupné právo k podielu spoločnej nehnuteľnosti v mene všetkých členov spoločenstva v ich prospech, ak člen spoločenstva prevádza svoj podiel osobe, ktorá nie je členom spoločenstva,
c) navrhnúť členovi spoločenstva odkúpenie jeho podielu spoločnej nehnuteľnosti v mene všetkých členov spoločenstva v ich prospech.
(7) Pri postupe podľa odseku 6 vystupuje spoločenstvo ako zástupca všetkých členov spoločenstva okrem člena spoločenstva, ktorý prevádza svoj podiel. Ak dôjde k uzavretiu zmluvy o prevode podielu podľa odseku 6, podiel sa prevádza do vlastníctva všetkých členov spoločenstva a rozdelí sa medzi nich pomerne podľa veľkosti ich podielov.
(8) Výbor môže podiel spoločnej nehnuteľnosti, ktorého vlastníkom je spoločenstvo, previesť do vlastníctva inej osoby, najmä člena spoločenstva, ak je to v záujme spoločenstva a členov spoločenstva.
(9) Podmienky uplatnenia práv výboru podľa odsekov 5 až 8 upravia stanovy.
ČLÁNOK VII 
(1) Od pozemku alebo pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti možno na základe rozhodnutia valného zhromaždenia oddeliť novovytvorený alebo existujúci pozemok (§ 8 ods. 2 prvá veta zákona).
(2) V rozhodnutí o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti valné zhromaždenie zároveň
a) uvedie účel, na ktorý sa časť spoločnej nehnuteľnosti oddeľuje,
b) určí, či sa oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti stáva spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou alebo nie (§ 8 ods. 2 tretia veta zákona),
c) upraví vzťah s nájomcom, ak ide o časť spoločnej nehnuteľnosti, ktorá je predmetom nájomnej zmluvy.
(3) Ak sa oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti stane spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou, valné zhromaždenie upraví a doplní túto zmluvu vrátane zoznamu členov spoločenstva a zoznamu nehnuteľností a výbor oznámi túto zmenu okresnému úradu [§ 5 ods. 1 písm. c) a § 25 ods. 2 písm. b) prvý bod zákona].
ORGÁNY SPOLOČENSTVA
ČLÁNOK VIII 
Zhromaždenie
(1) Valné zhromaždenie ako najvyšší orgán spoločenstva má právo rozhodovať o všetkých záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zákonom, touto zmluvou, stanovami alebo rozhodnutím valného zhromaždenia zverené iným orgánom spoločenstva [§ 14 ods. 7 písm. k) zákona].
(2) Do pôsobnosti zhromaždenia patrí (§ 14 ods. 7 zákona) aj
a) rozhodovať, či oddelená časť spoločnej nehnuteľnosti sa stane spoločne obhospodarovanou nehnuteľnosťou alebo nie (§ 8 ods. 2 tretia veta zákona),
b) ukladať voleným orgánom spoločenstva úlohy,
c) rozhodovať o obmedzení práva výboru uzatvára v mene členov spoločenstva nájomnú zmluvu, ktorej predmetom je spoločná nehnuteľnosť alebo je časť alebo inú obdobnú zmluvu [§ 16 ods. 2 písm. b) zákona],
d) schvaľovať ročnú účtovnú závierku, rozpočet, hospodárske, obchodné a iné plány spoločenstva,
e) rozhodovať o tvorbe fondov a schvaľovať štatúty týchto fondov,
f) kontrolovať činnosť volených orgánov spoločenstva a ukladať im opatrenia na nápravu nedostatkov v ich činnosti,
g) rozhodovať o odňatí odmeny členom voleného orgánu spoločenstva, ak volený orgán spoločenstva poruší povinnosti voleného orgánu, nesplní úlohu uloženú valným zhromaždením alebo nevykoná opatrenie na odstránenie nedostatkov v jeho činnosti.
(3) Na rozhodnutie valného zhromaždenia je potrebné dosiahnuť nadpolovičnú väčšinu hlasov z celkového počtu hlasov. Pri hlasovaní valného zhromaždenia sa do celkového počtu hlasov
a) nikdy nezapočítavajú hlasy, ktoré prislúchajú podielom spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve spoločenstva (§ 15 ods. 1 druhá veta zákona) a podielom spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve vlastníkov, ktorí zomreli, a dedič nie je zatiaľ evidovaný ako vlastník v katastri nehnuteľností (§ 15 ods. 3 zákona),
b) započítavajú hlasy štátu a nezistených vlastníkov len v prípadoch, kedy je fond oprávnený týmito hlasmi hlasovať na valnom zhromaždení (§ 10 ods. 4 a § 15 ods. 2 prvá veta zákona).
(4) Spôsob zasadnutia valného zhromaždenia určuje výbor (§ 15 ods. 4 prvá veta a ods. 5 prvá veta zákona). Spôsob vedenia, organizácie a rokovania zasadnutia, tvorby programu a hlasovacieho poriadku upravia stanovy.
(5) Ak valné zhromaždenie zasadá formou obyčajného zasadnutia, zasadnutie sa koná na jednom mieste a v jeden deň. Program zasadnutia možno na zasadnutí zmeniť spravidla len na základe rozhodnutia valného zhromaždenia (s výnimkou podľa § 14 ods. 4 zákona); stanovy upravia prípady, kedy môže do programu zaradiť predseda spoločenstva bez rozhodnutia valného zhromaždenia.
(6) Ak valné zhromaždenie zasadá formou čiastkových schôdzí (§ 15 ods. 4 zákona), zasadnutie sa koná aspoň na dvoch rôznych miestach alebo aspoň vo dva rôzne dni. Program všetkých čiastkových schôdzí je rovnaký. Program možno doplniť len na prvej čiastkovej schôdzi a len o vtedy, ak je podľa stanov predseda spoločenstva oprávnený zaradiť do programu nové body bez rozhodnutia valného zhromaždenia. Člen spoločenstva sa môže zúčastniť každej čiastkovej schôdze, no hlasovať môže len na jednej.
(7) Ak valné zhromaždenie zasadá formou mimoriadneho zasadnutia (§ 15 ods. 5 zákona), môže sa konať na jednom mieste a v jeden deň, alebo formou čiastkovej schôdze. Program zasadnutia musí byť totožný ako na tom predchádzajúcom zasadnutí valného zhromaždenia, na ktorom sa nezúčastnili členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov potrebnou na rozhodnutie o danej veci. Z programu sa musia vylúčiť záležitosti, o ktorých mimoriadne zasadnutie nemôže rozhodovať (§ 15 ods. 5 štvrtá veta zákona).
(8) Člen spoločenstva má pri hlasovaní taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru jeho účasti na výkone práv a povinností člena podľa čl. II ods. 4.
ČLÁNOK IX 
Volené orgány spoločenstva
(1) Volenými orgánmi spoločenstva sú výbor a dozorná rada.
(2) Dĺžka volebného obdobia a funkčného obdobia volených orgánov spoločenstva je päť rokov.
(3) Valné zhromaždenie môže pri zvolení orgánu spoločenstva zároveň určiť neskorší deň začiatku funkčného obdobia (§ 13 ods. 4 druhá veta zákona). Ak valné zhromaždenie neurčí neskorší deň začiatku funkčného obdobia, funkčné obdobie voleného orgánu začína
a) dňom nasledujúcim po dni zvolenia voleného orgánu, alebo
b) dňom nasledujúcim po skončení funkčného obdobia predchádzajúceho voleného orgánu.
(4) Voľby voleného orgánu spoločenstva sa musia uskutočniť pred uplynutím volebného obdobia voleného orgánu spoločenstva.
(5) Pri voľbe voleného orgánu spoločenstva valné zhromaždenie zároveň zvolí náhradníkov za členov voleného orgánu spoločenstva; počet náhradníkov nemusí byť rovnaký ako počet dotknutého voleného orgánu. Na začiatok funkčného obdobia náhradníka sa primerane vzťahuje odsek 3.
(6) Náhradníci do výboru a dozornej rady sa volia na samostatnej kandidátskej listine.
(7) Ak sa uvoľní funkcia člena voleného orgánu spoločenstva a nenastúpi náhradník, valné zhromaždenie na najbližšom zasadnutí zvolí nového člena voleného orgánu. Na začiatok funkčného obdobia nového člena orgánu sa primerane vzťahuje odsek 3.
(8) Náhradník alebo nový člen voleného orgánu spoločenstva sa ujíma funkcie na zvyšok funkčného obdobia dotknutého voleného orgánu spoločenstva (§ 13 ods. 4 štvrtá veta zákona).
(9) Vo výnimočných prípadoch môže valné zhromaždenie na žiadosť alebo po dohode s členom voleného orgánu určiť skorší koniec jeho funkčného obdobia.
(10) Spôsob navrhovania kandidátov na členov volených orgánov spoločenstva a ich náhradníkov a priebeh volieb upravia stanovy.
(11) Valné zhromaždenie môže kedykoľvek odvolať volený orgán spoločenstva, člena voleného orgánu spoločenstva alebo náhradníka za člena voleného orgánu spoločenstva aj bez udania dôvodu. Funkcia odvolaného voleného orgánu spoločenstva alebo odvolaného člena voleného orgánu spoločenstva končí dňom jeho odvolania, ak valné zhromaždenie neurčí neskorší deň. Funkcia odvolaného náhradníka za člena voleného orgánu spoločenstva končí dňom jeho odvolania. Valné zhromaždenie môže pri odvolaní voleného orgánu spoločenstva alebo člena voleného orgánu spoločenstva obmedziť jeho oprávnenia a povinnosti vyplývajúce z postavenia voleného orgánu alebo z funkcie člena voleného orgánu spoločenstva, ak je to v záujme spoločenstva.
(12) Funkcia člena voleného orgánu spoločenstva, ktorý sa svojej funkcie vzdal písomným oznámením, končí dňom nasledujúcim po doručení písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie spoločenstvu, ak v písomnom oznámení nie je určený neskorší deň.
(13) Náhradník za člena voleného orgánu spoločenstva sa môže náhradníctva vzdať písomným oznámením doručeným spoločenstvu; účinky vzdania sa náhradníctva nastávajú dňom nasledujúcim po doručení písomného oznámenia.
(14) Funkcia člena voleného orgánu spoločenstva sa vykonáva osobne, je neprenosná. Člen voleného orgánu sa nemôže dať zastupovať inou osobou; to sa nevzťahuje na konanie zákonného zástupcu, opatrovníka a na konanie za právnickú osobu.
(15) Členovia voleného orgánu spoločenstva zodpovedajú za škodu spôsobenú spoločenstvu; podrobnosti o rozsahu zodpovednosti upravia stanovy.
ČLÁNOK X 
Výbor
(1) Výbor má sedem členov a troch náhradníkov.
(2) Na čele výboru je predseda spoločenstva. Predsedu spoločenstva zastupuje podpredseda výboru, inak druhý podpredseda výboru. Predsedu spoločenstva, podpredsedu výboru a druhého podpredsedu výboru volí výbor spomedzi svojich členov, ktorí sú zapísaní v registri pozemkových spoločenstiev. Výbor môže poveriť zastupovaním predsedu spoločenstva iného člena výboru, ktorý je zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev (§ 16 ods. 5 zákona).
(3) Výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou všetkých svojich členov; stanovy môžu ustanoviť, kedy výbor rozhoduje nadpolovičnou väčšinou prítomných členov výboru.
(4) Výbor vykonáva práva, povinnosti a úlohy, ktoré mu ustanovuje zákon, táto zmluva, stanovy a rozhodnutie valného zhromaždenia.
(5) Výbor ako výkonný a štatutárny orgán spoločenstva zodpovedá za výkon svojich práv a povinností valnému zhromaždeniu.
(6) Spôsob rokovania, hlasovania, rozhodovania, organizácie zasadnutí a činnosti výboru a ďalšie práva, povinnosti a úlohy výboru a predsedu spoločenstva upravia stanovy.
ČLÁNOK XI 
Dozorná rada
(1) Dozorná rada má troch členov a jedného náhradníka. Jedným členom dozornej rady môže byť aj osoba, ktorá nie je členom spoločenstva.
(2) Na čele dozornej rady stojí predseda dozornej rady, ktorého volí dozorná rada zo svojich členov.
(3) Dozorná rada rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov.
(4) Dozorná rada
a) kontroluje všetku činnosť spoločenstva a jeho volených orgánov,
b) prijíma, prerokúva a vybavuje podnety a sťažnosti členov spoločenstva,
c) upozorňuje výbor na zistené nedostatky a ukladá výboru opatrenia na ich odstránenie,
d) predkladá valnému zhromaždeniu správy o kontrolnej činnosti a o zistených a odstránených nedostatkoch.
(5) Dozorná rada ako kontrolný orgán spoločenstva zodpovedá za výkon svojej činnosti zhromaždeniu.
(6) Spôsob rokovania, hlasovania, rozhodovania, organizácie zasadnutí a výkonu kontrolnej činnosti a ďalšie práva, povinnosti a úlohy dozornej rady upravia stanovy.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
ČLÁNOK XII 
Spoločenstvo vydá stanovy, ktoré ustanovia podrobnosti o veciach všeobecne upravených touto zmluvou. Stanovy musia byť v súlade s touto zmluvou.
ČLÁNOK XIII 
(1) Na právne vzťahy spoločenstva a členov spoločenstva sa vzťahuje zákon a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy.
(2) Výbor vyhotoví aktualizovaný zoznam členov spoločenstva a zoznam nehnuteľností tak, aby v deň schválenia tejto zmluvy nebol starší ako tri mesiace.
ČLÁNOK XIV 
Ak sa v dôsledku zmeny zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov stanú ustanovenia tejto zmluvy alebo stanov neplatnými, výbor o tom podrobne informuje členov spoločenstva a dozornú radu a predloží návrh dodatku k tejto zmluve alebo návrh novej zmluvy.
ČLÁNOK XV 
Touto zmluvou sa ruší „Zmluva o pozemkovom spoločenstve URBARIÁT, pozem. spol. Kysucké Nové Mesto“ schválená na valných zhromaždeniach formou čiastkových schôdzí v dňoch 26. a 28.10.2013; to nemá vplyv na existenciu spoločenstva a právne vzťahy, ktorých je účastníkom od svojho vzniku.
ČLÁNOK XVI 
Členovia spoločenstva a spoločenstvo vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že je určitým a zrozumiteľným prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, že ju neuzavreli v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, že sa zaväzujú ju dodržiavať, a preto slobodne a vážne vyjadrujú s ňou súhlas svojím podpisom v prihláške za člena. Prihlášky za člena spoločenstva s podpismi členov spoločenstva, ktorí s touto zmluvou súhlasia, sa po schválení zmluvy stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.".

ČLÁNOK XVII 
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom schválenia valným zhromaždením a účinnosť dňom nasledujúcim po nadobudnutí platnosti.

Tento návrh zmluvy bol prerokovaný a schválený na zasadnutí výboru urbariátu 15.09.2018.

                                                                                        
                                                                                         Marian Antecký
                                                                                          predseda Urbariát, pozem. spol.
                                                                                          Kysucké Nové Mesto

Príloha č.1 k Zmluve o pozem. spol. Kysucké Nové Mesto                                                                                                                                            Zoznam údajov o spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve členov spoločenstva
Spoločná nehnuteľnosť

1. Spoločná nehnuteľnosť je jedna nehnuteľná vec, ktorá pozostáva z nasledujúcich samostatných pozemkov nachádzajúcich sa v okrese Kysucké Nové Mesto, obci Kysucké Nové Mesto, katastrálnom území Kysucké Nové Mesto,    zapísaných na liste vlastníctva:

  1.1. na LV 1954  pozemok – zastavené plochy a nádvoria, s výmerou 837 m2, parcelné číslo   
                       28, evidovaný ako parcela registra „C“,
                       Stavba – iná budova, nehnuteľná kultúrna pamiatka, súpisné číslo 184,    
                       postavená na pozemku parcelné číslo 28
 1.2.  na LV 4669 pod B 1 :
 parc. CKN 4207/6-les o vým. 33408 m2
 parc. CKN 4207/7-les o vým. 1200 m2
 parc. CKN 4208/6-les o vým. 542 m2
 parc. CKN 4208/7-les o vým. 1199 m2
 parc. CKN 4208/8-les o vým. 73367 m2
 parc. CKN 4208/9-les o vým. 6174 m2
 parc. CKN 4208/10-les o vým. 471302 m2
 parc. CKN 4215/4-les o vým. 76235 m2
 parc. CKN 4216/3-zast. plochy a nádvor o vým. 60 m2
 parc. CKN 4216/5-les o vým. 331354 m2
 parc. CKN 4216/6-les o vým. 3968 m2
 parc. CKN 4216/7-les o vým. 43727 m2
 parc. CKN 4216/8-les o vým. 513 m2
 parc. CKN 4216/9-les o vým. 269 m2
 parc. CKN 4222/4-zast. plocha a nádvor o vým. 50 m2
 parc. CKN 4222/6-les o vým. 41 m2
 parc. CKN 4222/18-les o vým. 115 m2
 parc. CKN 4222/30-les o vým. 981649 m2
 parc. CKN 4222/33-les o vým. 16917 m2
 parc. CKN 4222/34-les o vým. 7175 m2
 parc. CKN 4222/35-les o vým. 1789 m2
 parc. CKN 4850/2-zast. plocha a nádvor o vým. 2950 m2
 parc. CKN 4851/2-zast. plocha a nádvor o vým. 2862 m2
 parc. CKN 4852/2-zast. plocha a nádvor o vým. 2836 m2
 parc. CKN 4853-zast. plocha a nádvor o vým. 1581 m2
 parc. CKN 4855-zast. plocha a nádvor o vým. 2757 m2

 

1.3. na LV 8707 pod B 11 v 502/7546080, B 12 v 251/3773040 :
 parc. CKN 4104/1-les o vým. 193111 m2
 parc. CKN 4104/2-ost. plocha o vým. 240 m2
 parc. CKN 4104/9-les o vým. 481915 m2
 parc. CKN 4104/10-les o vým. 2584 m2
 parc. CKN 4104/22-les o vým. 100 m2
 parc. CKN 4104/28-zast. plocha a nádvor o vým. 45 m2
 parc. CKN 4104/29-zast. plocha a nádvor o vým. 55 m2
 parc. CKN 4188/16-les o vým. 58413 m2
 parc. CKN 4199/1-les o vým. 165375 m2
 parc. CKN 4199/2-les o vým. 3444 m2
 parc. CKN 4199/3-les o vým. 220358 m2
 parc. CKN 4199/4-les o vým. 18377 m2
 parc. CKN 4210/4-les o vým. 910 m2
 parc. CKN 4210/8-les o vým. 3896 m2
 parc. CKN 4210/9-les o vým. 1680 m2
 parc. CKN 4210/10-les o vým. 1159068 m2
 parc. CKN 4210/11-les o vým. 19769 m2
 parc. CKN 4210/12-les o vým. 688520 m2
 parc. CKN 4210/13-les o vým. 1251 m2
 parc. CKN 4861/4-ost. plocha o vým. 4627 m2
 parc. CKN 4863/1-zast. plocha a nádvor o vým. 4361 m2
 parc. CKN 4865/5-ost. plocha o vým. 2956 m2

1.4. na LV 3177 pod B 305 v 424/162080 :
 parc. CKN 1452/77 – trvalé tráv. porasty o vým. 8514 m2
 parc. CKN 1455/3 –  trvalé tráv. porasty o vým. 2987 m2
 parc. CKN 1455/34 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 4701 m2
 parc. CKN 1455/35 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 790 m2
 parc. CKN 1455/37 – trvalé tráv. porasty o vým. 42 m2
 parc. CKN 1480/2 – orná pôda o vým. 111 m2
 parc. CKN 1481 – trvalé tráv. porasty o vým. 382 m2
 parc. CKN 1482/1 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 60 m2
 parc. CKN 1482/2 – ostatné plochy o vým. 4017 m2
 parc. CKN 1482/3 – trvalé tráv. porasty o vým. 3374 m2
 parc. CKN 1482/7 – trvalé tráv. porasty o vým. 1297 m2
 parc. CKN 14áľ/10 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 317 m2
 parc. CKN 1482/11 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 303 m2
 parc. CKN 1483/2 – orná pôda o vým. 93m2
 parc. CKN 1484/2 – orná pôda o vým. 68 m2
 parc. CKN 1485/2 – orná pôda o vým. 42 m2
 parc. CKN 1486/2 – orná pôda o vým. 86 m2
 parc. CKN 1487/1 – lesné pzemky o vým. 295 m2
 parc. CKN 1482/2 – ostatné plochy o vým. 450 m2
 parc. CKN 1487/2 – trvalé tráv. porasty o vým. 1297 m2
 parc. CKN 1627/1 – trvalé tráv. porasty o vým. 6822 m2
 parc. CKN 1627/213 – orná pôda o vým. 333 m2
 parc. CKN 1627/214 – orná pôda o vým. 1368 m2
 parc. CKN 1627/221 – trvalé tráv. porasty o vým. 42 m2
 parc. CKN 1627/224 – trvalé tráv. porasty o vým. 22 m2
 parc. CKN 1627/225 – trvalé tráv. porasty o vým. 71 m2
 parc. CKN 1627/226 – ostatné plochy o vým. 103 m2
 parc. CKN 1628/1 – orná pôda o vým. 7176 m2
 parc. CKN 1628/2 – ostatné plochy o vým. 5562 m2
 parc. CKN 1628/3 – ostatné plochy o vým. 4090 m2
 parc. CKN 1628/15 – ostatné plochy o vým. 48871 m2
 parc. CKN 1628/16 – orná pôda o vým. 4493 m2
 parc. CKN 1628/17 – orná pôda o vým. 32 m2
 parc. CKN 1630/1 – orná pôda o vým. 7466 m2
 parc. CKN 1630/2 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 139 m2
 parc. CKN 1630/63 – orná pôda o vým. 2429 m2
 parc. CKN 1630/94 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 6 m2
 parc. CKN 1630/104 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 102 m2
 parc. CKN 1630/105 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 46 m2
 parc. CKN 1630/106 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 46 m2
 parc. CKN 1630/107 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 45 m2
 parc. CKN 1630/108 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 31 m2
 parc. CKN 1686/2 – trvalé tráv. porasty o vým. 3848 m2
 parc. CKN 1686/4 – trvalé tráv. porasty o vým. 7826 m2
 parc. CKN 1686/137 – trvalé tráv. porasty o vým. 28295 m2
 parc. CKN 1703/250 – orná pôda o vým. 96 m2
 parc. CKN 1703/521 – orná pôda o vým. 755 m2
 parc. CKN 1703/522 – orná pôda o vým. 9823 m2
 parc. CKN 1711/2 – orná pôda o vým. 10566 m2
 parc. CKN 1741/5 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 758 m2
 parc. CKN 1741/10 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 3365 m2
 parc. CKN 1741/12 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 1209 m2
 parc. CKN 1741/13 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 345 m2
 parc. CKN 1741/14 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 26 m2
 parc. CKN 4101/1 – lesné pozemky o vým.  158 m2
 parc. CKN 4101/2 – lesné pozemky o vým.  19804 m2
 parc. CKN 4104/14 – lesné pozemky o vým.  287350 m2
 parc. CKN 4104/21 – lesné pozemky o vým.  1355 m2
 parc. CKN 4104/23 – lesné pozemky o vým.  1850 m2
 parc. CKN 4104/24 – lesné pozemky o vým.  538 m2
 parc. CKN 4104/25 – lesné pozemky o vým.  3383 m2
 parc. CKN 4104/26 – lesné pozemky o vým.  535 m2
 parc. CKN 4106 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 23 m2
 parc. CKN 4108/5 – lesné pozemky o vým.  74 m2
 parc. CKN 4104/16 – trvalé tráv. porasty o vým.  269 m2
 parc. CKN 4108/17 – lesné pozemky o vým.  4962 m2
 parc. CKN 4108/27 – lesné pozemky o vým.  3289 m2
 parc. CKN 4109/1 – lesné pozemky o vým.  350589 m2
 parc. CKN 4110/2 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 104 m2
 parc. CKN 4110/4 – lesné pozemky o vým.  200 m2
 parc. CKN 4110/19 – lesné pozemky o vým.  554 m2
 parc. CKN 4110/20 – lesné pozemky o vým.  638 m2
 parc. CKN 4130/2 – lesné pozemky o vým.  97728 m2
 parc. CKN 4164/2 – lesné pozemky o vým.  125702 m2
 parc. CKN 4165/1 – lesné pozemky o vým.  8243 m2
 parc. CKN 4188/6 – ostatné plochy o vým.  58 m2
 parc. CKN 4188/10 – lesné pozemky o vým.  736241 m2
 parc. CKN 4188/15 – ostatné plochy o vým.  34 m2
 parc. CKN 4188/17 – lesné pozemky o vým.  82940 m2
 parc. CKN 4188/18 – lesné pozemky o vým.  2215 m2
 parc. CKN 4189/1 – lesné pozemky o vým.  69150 m2
 parc. CKN 4198/18 – zastavané plochy a nádvoria o vým. 31 m2
 parc. CKN 4199/5 – lesné pozemky o vým. 15151 m2
 parc. CKN 4210/5 – lesné pozemky o vým.  1329 m2
 parc. CKN 4210/6 – lesné pozemky o vým.  581 m2
 parc. CKN 4210/7 – lesné pozemky o vým.  19156 m2
 parc. CKN 4210/17 – lesné pozemky o vým.  22 m2
 parc. CKN 4210/18 – lesné pozemky o vým.  120 m2
 parc. CKN 4210/19 – lesné pozemky o vým. 8 m2
 parc. CKN 4222/25 – lesné pozemky o vým.  18644 m2
 parc. CKN 4222/36 – lesné pozemky o vým.  1122 m2
 parc. CKN 4222/38 – zastavané plochy a nádvoria  o vým.  42 m2
 parc. CKN 4222/39 – lesné pozemky o vým.  139 m2
 parc. CKN 4222/41 – lesné pozemky o vým.  839 m2
 parc. CKN 4290/8 – orná pôda o vým. 228 m2
 parc. CKN 4412/7 – orná pôda o vým.  25 m2
 parc. CKN 4412/8 – orná pôda o vým.  4161 m2
 parc. CKN 4412/9 – orná pôda o vým.  1718 m2
 parc. CKN 4413/6 – orná pôda o vým.  3264 m2
 parc. CKN 4413/7 – orná pôda o vým.  2097 m2
 parc. CKN 4421/27 – orná pôda o vým.  790 m2
 parc. CKN 4440 – orná pôda o vým.  1008 m2
 parc. CKN 4441/4 – orná pôda o vým.  3574 m2
 parc. CKN 4441/5 – orná pôda o vým.  4095 m2
 parc. CKN 4841/3 – vodné plochy o vým.  1178 m2
 parc. CKN 4842/1 – lesné pozemky o vým.  2214 m2
 parc. CKN 4861/5 – ostatné plochy o vým.  3617 m2
 parc. CKN 4861/6 – ostatné plochy o vým. 1069 m2
 parc. CKN 4863/4 – zastavané plchy a nádvoria o vým. 2958 m2
 parc. CKN 4865/3 – ostatné plochy o vým.  1283 m2
 parc. CKN 4867/2 – zastavané plochy a nádvoria  o vým.  2034 m2
 parc. CKN 4869/2 – zastavané plochy a nádvoria  o vým.  2322 m2
 parc. CKN 4869/5 – zastavané plochy a nádvoria  o vým.  568 m2
 parc. CKN 4878/4 – zastavané plochy a nádvoria  o vým.  2268 m2
 parc. CKN 4919/2 – ostatné plochy  o vým.  36 m2
 parc. CKN 4924/10 – ostatné plochy  o vým.  700 m2
 parc. CKN 4924/15 – ostatné plochy  o vým.  548 m2
 parc. CKN 4965/17 – vodné plochy  o vým.  553 m2
 parc. CKN 4971/2 – vodné plochy  o vým.  19 m2
 parc. CKN 4971/3 – vodné plochy  o vým.  5423 m2
 parc. CKN 4971/72 – vodné plochy  o vým.  191 m2
 parc. CKN 4971/132 – vodné plochy  o vým.  354 m2
 parc. CKN 4971/133 – vodné plochy  o vým.  8 m2
 parc. CKN 4987/30 – vodné plochy  o vým.  6 m2
 parc. CKN 4987/31 – vodné plochy  o vým.  2106 m2
 parc. CKN 4987/32 – vodné plochy  o vým.  874 m2
 parc. EKN 2658/1 – trvalé trávnaté porasty  o vým.  1424 m2
 parc. EKN 3260/2 – ostatné plochy  o vým.  1537 m2
 parc. EKN 4571 – orná pôda  o vým.  20 m2

na LV 8258 pod B 305 v 424/162080 :
 parc. CKN 4170/1 – lesné pozemky o vým.  41351 m2
 parc. CKN 4170/3 – lesné pozemky o vým.  64 m2
 parc. CKN 4170/4 – lesné pozemky o vým.  1009 m2
 parc. CKN 4215/3 – lesné pozemky o vým.  170603 m2
 parc. CKN 4215/5 – zstavané plochy a nádvoria  50 m2
 parc. CKN 4216/10 – lesné pozemky o vým.  1895 m2
 parc. CKN 4222/31 – lesné pozemky o vým.  64212 m2
 parc. CKN 4222/32 – lesné pozemky o vým.  50633 m2
 parc. EKN 3412/5 – trvalé trávnaté porasty o vým.  3486 m2

Celková výmera pozemkov patriacich do spoločnej nehnuteľnosti je 7 523 311 m2.