Prihlásenie

Kontaktný formulár

CAPTCHA
Antispamová ochrana - zadajte znaky z obrázka.
Image CAPTCHA
Tu vložte znaky z obrázka.

Valné zhromaždenie URBARIÁTU a jeho výsledky.

Dňa 11.12.2010 bolo zvolané bývalým výborom URBARIÁTU v Kysuckom Novom Meste, valné zhromaždenie. V netradičnom čase, ale predsa. Už pri prezentácií čakalo na delegátov prvé prekvapenie. Namiesto hlasovacích lístkov na hlasovanie podľa veľkostí spoluvlastníckych podielov, organizátori odovzdávali lístky pre systém hlasovania, každý spoluvlastník rovná sa jeden hlas. Tak sa stalo, že najväčšia spoluvlastníčka, ktorá má 68 hlasov, mohla hlasovať len jedným hlasom. Napätie, ktoré vzniklo už pri prezentácií, sa prenieslo aj do rokovacej sály. Delegáti sa nechceli stotožniť s predsedajúcim, ktorý bol navrhnutý bývalým výborom. Odvolávali sa na ustanovenie stanov a zákona podľa, ktorého mandát bývalému výboru skončil po päťročnom funkčnom období dňa 26.2.2010, a preto predsedajúci valného zhromaždenia sa má voliť na návrh delegátov. Voľbou nebol zvolený navrhnutý predsedajúci delegátmi, čo malo za následok, že predsedajúci navrhnutý bývalým výborom JUDr. Milan Chovanec pokračoval vo vedení valného zhromaždenia. Na základe prezentácie bolo prítomných 235 členov z celkového počtu 544. Informatívnym hlasovaním  162 prítomných delegátov odhlasovalo, právo  bývalému výboru zvolať valné zhromaždenie. Nakoľko nebola prítomná nadpolovičná väčšina delegátov na valnom zhromaždení, predsedajúci s odvolaním sa na rokovací poriadok vyhlásil polhodinovú prestávku. Po prestávke sa pokračovalo v rokovaní náhradného zasadnutia, schválením programu, voľbou pracovných komisií a overovateľov zápisnice.

V programe sa malo pokračovať informáciou o význame právnej subjektivity. Na základe pripomienok delegátov bol uvedený bod programu hlasovaním  vypustený. Bolo odsúhlasené najskôr voliť orgány, a bol odsúhlasený spôsob voľby verejným hlasovaním.

 

Do výboru boli zvolení:

1.      Mária Adamčíková

2.      MUDr. Mária Ivánková

3.      Ing. Ján Starinský

4.      Anna Čepelová

5.      Lýdia Kmecová

6.      JUDr. Ing. Milan Očko

7.      Marian Antecký

 

Do dozornej rady boli zvolení:

1.      Doc. JUDr. Ing. Milan Beláček CSc.

2.      Viera Brezányová

3.      Ing. Pavol Staník

 

V programe sa pokračovalo schvaľovaním jednotlivých bodov uznesenia. Schválením jednotlivých bodov uznesenia bolo rokovanie valného zhromaždenia ukončené. Predsedajúci poďakoval prítomným za to, že rokovanie dospelo k úspešnému koncu, novozvoleným orgánom URBARIÁTU poprial veľa úspechov v práci.